Siirry sisältöön

Voimaa vanhuuteen -liikuntaryhmissä parannetaan toimintakykyä ja peitotaan yksinäisyyttä

Kuva: Ikäinstituutti/ Arttu Kokkonen.

Kuva: Ikäinstituutti/ Arttu Kokkonen.

Viikoittainen liikuntaharjoittelu tuo ikäihmisille lisää toimintakykyä ja kaupan päälle torjuu yksinäisyyttä. Voimaa vanhuuteen -osallistujakysely kerää tietoa iäkkäiden kokemuksista liikuntaryhmiin osallistumisesta. Osallistujilta saatu palaute auttaa meitä arvioimaan, miten hyvin ohjelma saavuttaa tavoitekohderyhmän ja minkälaisia hyötyjä osallistujat kokevat saavansa.

Aloitin viime keväänä Ikäinstituutin toimialapäällikkönä. Liikunnan edistämistyö iäkkäiden hankkeissa ja verkostotyössä on ollut antoisaa. Nyt kun juhlistamme Voimaa vanhuuteen -ohjelman 15-vuotista taivalta, olen ihastellut osaavaa Ikäinstituutin hankeväkeä ja toimeliaita Voimaa vanhuuteen -kuntia. Tekemämme työ on tuloksellista ja vaikuttavaa. Voimaa vanhuuteen -työssä on jatkuvasti ja systemaattisesti kerätty näyttöä tuloksellisen työn tueksi. Tuoreinta näyttöä olemme saaneet viime syksynä tehdystä kyselystä, johon osallistui reilu 1 200 liikuntaryhmäläistä 11 ohjelmakunnasta.

Osallistujakyselyn avulla päästään käsiksi tärkeimpään kohderyhmäämme, eli itse iäkkäisiin. Heiltä saatu palaute auttaa meitä arvioimaan onko ohjelmakunnissa saavutettu ne kotona asuvat iäkkäät, joilla on alkavia toimintakyvyn kremppoja ja minkälaisia hyötyjä osallistujat kokivat saavansa. Tuloksia analysoidaan parhaillaan täydellä tohinalla. En kuitenkaan malta olla poimimatta joitakin tärkeitä havaintoja tähän mennessä saaduista tuloksista. Kiinnostavimmat tulokset löytyvät siitä, kokevatko osallistujat hyötyvänsä liikuntaryhmästään.

Kaikille hyötyjä liikuntaharjoittelusta

Liikuntaryhmiin osallistuvilta kysyttiin koettuja vaikutuksia liikuntaryhmään osallistumisesta. Vaikutuksia olivat fyysisen kunnon, tasapainon tai lihasvoiman paraneminen, arkiliikunnan tai omatoimisen liikunnan lisääntyminen, tarmokkuuden tai sosiaalisen kanssakäymisen lisääntyminen sekä mielialan kohoaminen. Upea havainto tuloksissa oli, että poikkeuksetta lähes kaikki vastaajat kokivat saaneensa hyötyjä liikuntaryhmiin osallistumisesta. Tuhannesta ihmisestä siis vain kourallinen ei kokenut hyötyneensä liikuntaharjoittelusta. Mielestäni tässä on aplodien paikka. Toki osallistujajoukko on valikoitunutta ja motivoitunut vastaamaan juurikin hyvien kokemustensa innoittamana, eikä vastaaminen ole välttämättä kiinnostanut kaikkia.

Ei vain kunnon kohotusta – mielikin vahvistuu

Vahvin liikuntaryhmistä saatu hyöty oli mielialan kohoaminen. Jopa puolet kertoi mielialan kohonneen paljon tai hyvin paljon. Lähes yhtä usealla (42 %) lisääntyi sosiaalinen kanssakäyminen paljon tai hyvin paljon. Joka kolmas mainitsi tarmokkuuden lisääntyneen paljon tai hyvin paljon. Liikuntaharrastukseen tultiin siis erityisesti tapaamaan kavereita. FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan yli 80-vuotiaista miehistä 12 % ja naisista 15 % koki itsensä yksinäiseksi jatkuvasti tai usein ja lisäksi psyykkinen oireilu oli yleisintä tässä ikäryhmässä. Peilaten Voimaa vanhuuteen -osallistujakyselymme tuloksia, minusta on erittäin lupaavaa, että kerran viikossa tapaava liikuntaryhmä onnistuu kohentamaan mielialaa ja lisäämään sosiaalista kanssakäyntiä. Yhdellä iskulla napataan useampi kärpänen.

Voisiko liikunta kaventaa terveyseroja koulutusryhmissä?

Yksi konkreettisimmista haasteista suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa ovat sosioekonomisten ryhmien väliset erot. Nämä erot ilmenevät lähes kaikissa tyypillisesti käytössä olevissa indikaattoreissa, elintavoista kuolleisuuteen. Erot ilmaantuvat erityisesti eläkeiässä. Voimaa vanhuuteen -liikuntaryhmäläisiä tutkittiin myös koulutusryhmittäisten vertailujen näkökulmasta. Huomattiin, että koetut hyödyt liikuntaharrastuksesta olivat erilaisia matalammin koulutetuilla (ei koulutusta tai perusaste) ja korkeammin koulutetuilla (keski- tai korkea-aste). Matalampaan koulutusryhmään kuuluvilla koetut hyödyt liikuntaryhmistä näkyivät erityisesti lisääntyneenä omatoimisena harjoitteluna, parantuneena selviytymisenä arkiaskareissa sekä lisääntyneenä kanssakäymisenä muiden ihmisten kanssa.

Kerran viikossa liikuntaryhmässä tukee kotona pärjäämistä

Tavoite hyvästä ikääntymisestä, joka tukee omannäköistä, itsenäistä ja mielekästä elämää omassa kodissa on haastava. Kuitenkin, uskallan näiden Voimaa vanhuuteen -osallistujien kokemusten pohjalta todeta, että suuntamme on oikea: iäkkäät paransivat toimintakykyään ja mielen hyvinvointiaan, ystävystyivät, innostuivat liikkumaan ja touhuamaan arkiympäristöissään. Ja mikä tärkeintä, vastaajat kokivat pärjäävänsä kotona paremmin liikuntaharjoittelun avulla. Näitä koettuja hyötyjä saavutettiin osallistumalla keskimäärin kerran viikossa liikuntaryhmään. Pieni vaiva, isosti hyötyjä.

toimialapäällikkö
Katja Borodulin
Ikäinstituutti