Missio ja arvot

Missio
Ikäinstituutin säätiö toimii hyvän vanhenemisen puolesta edistämällä ikäihmisten toimintakykyisyyttä ja osallisuutta.
Uuden strategian teema ”Elämänvoimaa vanhuuteen – elämänvoimaa vanhuudesta” ohjaa Ikäinstituuttia kanavoimaan toimintaansa ikäihmisten elämänvoiman vahvistamiseksi ja näkyväksi tekemiseksi. Tämä tarkoittaa yhtäältä toimintakyvyltään heikentyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ikäihmisten voimien tunnistamista ja vahvistamista, toisaalta koko ikääntyvän väestön kokemuksen ja voiman esille nostamista.
Arvot
Säätiön arvot ovat ihmisarvo, vanhuuden erityisyyden arvostus, asiantuntijuus ja avoimuus.

Ihmisarvo
Ikäinstituutti korostaa toiminnassaan jokaisen ihmisen arvoa ja painottaa, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille iästä, sosiaalisesta asemasta, etnisestä taustasta ja toimintakyvystä huolimatta. Ihmisarvo säilyy elämän loppuun saakka. Ikäinstituutti vahvistaa toiminnassaan näkemystä, että ikäihmiset ovat yhdenvertaisia kansalaisia, joilla on oikeus osallistua kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan, tulla kuulluksi ja vaikuttaa heitä itseään koskevaan päätöksentekoon. Ikäinstituutin toiminnan lähtökohtana on ikäihmisten oma ääni ja kokemus sekä heidän omassa arjessaan että yhteiskunnassa. Ikäinstituutin toimintaan osallistuvat ikäihmiset läheisineen ja heidän parissaan toimivat vapaaehtoiset ja ammattilaiset kohdataan arvostavasti ja kunnioittavasti.

Vanhuuden erityisyyden arvostus
Vanhuus on merkityksellinen elämänvaihe, johon liittyy erityispiirteitä kuten pitkän elämän tuoma kokemus. Vanhoilla ihmisillä on yleisen ja yhteisen ihmisarvon lisäksi elettyyn elämään perustuva lisäarvo. Tässä elämänvaiheessa yhdistyvät elämänkokemus ja haavoittuvuus vanhuuden erityislaatuisuudeksi. Ikäinstituutin toiminta perustuu vanhuuden arvostukseen sekä itseisarvona että yhteiskunnallisena voimana. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa kehitetään toimintatapoja sekä ikäihmisten voimavarojen vahvistamiseksi ja esille tuomiseksi että haavoittuvuuden kohtaamiseksi.

Asiantuntijuus
Ikäinstituutin toiminta perustuu asiantuntijuuteen ja sen hyödyntämiseen hyvän vanhenemisen edistämiseksi. Ikäinstituutin asiantuntijuus on moniammatillista, monitieteistä ja kokemukseen perustuvaa. Muiden ikääntymisen parissa toimivien tahojen asiantuntijuutta arvostetaan ja hyödynnetään yhteisesti. Ikäihmiset nähdään oman elämänsä asiantuntijoina, toimijoina ja merkityksen tuottajina eri toimintaympäristöissä.

Avoimuus
Ikäinstituutti toimii avoimesti sekä ulospäin että sisäisesti. Ikäinstituutti välittää tietoa ja kertoo toiminnastaan sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Instituutilla on laajat verkostot, se vaihtaa ideoita ja aloitteita kumppaneittensa kanssa ja toimii rakentavasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sisäiset toimintatavat perustuvat avoimeen kommunikaatioon ja yhdessä sovittuihin pelisääntöihin. Avoimessa tiedonvaihdossa ja yhteistyössä korostuvat luottamus ja vastuu.