Siirry sisältöön

Ikiliikkujan paikalliset hankkeet

Hankkeet ovat saaneet aluehallintoviraston Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta ja ovat mukana Ikiliikkuja-ohjelmassa sekä ovat antaneet luvan tietojensa julkaisuun.

Käynnissä olevat hankkeet

Hanko: Kaatumisten ehkäisy Hangossa/ Förebyggande av fallolyckor i Hangö
Projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli ikäihmisten kaatumisten ehkäisyyn. Kohderyhmänä ovat +65-vuotiaat, joilla on alentunut tasapaino ja liikkumiskyky. Tavoitteena on arvioida kaatumisten riskiä ja ohjata aktiivisempaan elämäntapaan. Lisäksi hankkeessa kehitetään moniammatillista yhteistyötä sekä koulutetaan ja opastetaan toimintamallin käyttöön kunnan eri palveluissa. Hankkeen 3. vuosi.
Tutustu Kaatumisten ehkäisyä Hangossa-posteriin tästä
Yhteyshenkilö: Hanna Österlund

Koski Tl: Ikiliikkuja –kehittämishanke 2020–2022 Kosken Tl kunnassa
Tarkoituksena on tukea kotona ilman säännöllisiä palveluja asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten aktiivisuutta ja lisätä liikuntaa. Lisäksi hankkeessa tuetaan omaishoitajina toimivia ikäihmisiä järjestämällä mm. vertaistoimintaa ja ohjausta parempaan työergonomiaan. Hankkeessa luodaan uusi toimintamalli tukemaan vähän liikkuvia ikäihmisiä kunnassa. Toimintamalli pyrkii kartoittamaan kohderyhmän tarpeet kokonaisvaltaisten hyvinvointikartoitusten avulla sekä ohjaamaan ja tukemaan elintapamuutoksen tekemisessä mm. hyvinvointiryhmien avulla. Lisäksi yhteistyö kaikkien ikäihmisten parissa työskentelevien tahojen kanssa on keskeisessä roolissa. Jatkohanke.
Tutustu Ikiliikkuja-kehittämishanke Kosken Tl kunnassa posteriin tästä
Tutustu Ikiliikkuja-hankkeessa kehitetyn toimintamuodon esittelyyn tästä
Yhteyshenkilö: Katri Honkala

Kuhmoinen: Aktiivinen Ikäihminen. Hyvinvointia ja toimintakykyä liikunnalla 3
Tavoitteena on edistää yli 65-vuotiaiden kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä liikunnan kautta. Erityispainopisteenä ovat tasapaino ja kehonhallinta, joilla ehkäistään kaatumisia ja putoamisia. Lisäksi käynnistetään etäjumppa ja senioritanssit sekä vahvistetaan liikuntakummitoimintaa.
Yhteyshenkilö: Pipsa Suominen

Lohja: Lisää liikettä – Hyvää ikää liikunnalla Lohjalla
Hankkeen tavoitteena on edistää 75 vuotta täyttäneiden lohjalaisten fyysistä aktiivisuutta kehittämällä ikääntyneille suunnattuja liikkumisen muotoja ja liikuntamahdollisuuksia koko Lohjan alueella. Keskeisenä hankkeessa on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, jotta jokaisella lohjalaisella olisi mahdollisuus liikuntaan ja liikkumiseen iästä, asuinpaikasta tai toimintakyvystä riippumatta. Hanketta tehdään yhteistyössä alueen ikääntyneiden, heidän läheistensä sekä eri toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään ja laajennetaan jo olemassa olevia toimintoja ja kehitetään uusia toimintamalleja. Hankkeessa tehostetaan liikunnallisuuden edistämistä ikääntyneille sekä vahvistetaan ja juurrutetaan toimintamalleja ja toimintamuotoja Lohjalle.
Tutustu Lisää Liikettä Hanke Lohjalla-posteriin tästä
Yhteyshenkilö: Minna Paatero

Rauma: Seniori kulkee – pilleripurkin sulkee
Iäkkäiden kulkemisen parantaminen yhteisöllisen toiminnan ja terveysliikunnan pariin. Tavoitteena on mahdollistaa toimintakyvyltään heikentyneiden, pienituloisten iäkkäiden osallisuutta ja terveysliikunnan harrastamista sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Lisätään ohjattuja ryhmiä, erityisesti tasapaino- ja tehostettuja kuntosaliryhmiä, joilla voidaan ehkäistä ikäihmisten kaatumisista aiheutuvia kustannuksia. Jatkohanke. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -työhön.
Tutustu Lusikallinen liikuntaa lääkkeeksi-posteriin tästä
Yhteyshenkilö: Kimmo Kouru ja Tanja Hakulinen

Siilinjärven Ikiliikkuja
Siilinjärven Ikiliikkuja vahvistaa Siilinjärven kunnan rakenteita ja toimintakulttuuria innostamaan ja mahdollistamaan ikääntyneiden liikkumista toimintakyvyn tukemiseksi. Hanke liittyy Voimaa Vanhuuteen työhön, jatkohanke.
Yhteyshenkilö: Tanja Moilanen ja Timo Hyötyläinen

Vantaa: Aktiivinen elämänkaari – Ikiliikkuja-hanke
Hankkeen tavoitteena saada kotona ilman säännöllisiä palveluja asuvia, toimintakyvyltään heikentyneitä ikäihmisiä liikunnan pariin nykyistä paremmin sekä viedä liikuntamahdollisuuksia lähemmäksi ikäihmisiä. Tutustu Aktiivinen elämänkaari – Ikiliikkuja-posteriin tästä
Yhteyshenkilö: Kiia Haapasalo

Hankkeet, joissa mukana myös muita kohderyhmiä

Asikkala: Sinä päätät omasta hyvinvoinnistasi! Asikkalan liikunnallisen elämäntavan hanke vuodelle 2022
”Sinä päätät omasta hyvinvoinnistasi” -hankkeessa tuetaan kuntalaisten liikunnallista elämäntapaa yhteistyössä monen eri toimijan kanssa mahdollisemman yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti työtä maksuttomien mahdollisuuksien parissa jatkaen. Lähestymistapana liikuntaan on ”luomuliikunnan” näkökulma, jossa tärkeää on havaita arjen pienten valintojen tärkeys omalle hyvinvoinnille. Kunta voi luoda otolliset olosuhteet omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle, mutta on jokaisesta itsestä kiinni, tartunko tilaisuuteen ja näenkö hyvän ympärilläni? Asikkalassa vuoden 2022 hankkeessa jatketaan aikaisempien liikunnallisen elämäntapa hankkeiden kautta tehtyä työtä.
Tutustu Liikkuva ja hyvinvoiva Asikkala-posteriin tästä
Yhteyshenkilö: Riitta Tuomala

Hattulan liikuntaneuvonta
3-vuotisessa hankkeessa käynnistetään Hattulan liikunta- ja elintapaneuvonnan prosessi sekä kehitetään liikuntaneuvonnan palveluketjua. Tarkoituksena on lisätä vähän liikkuvien työikäisten ja iäkkäiden liikunta-aktiivisuutta sekä edistää terveellisiä elintapoja. Näin lisätään kuntalaisten hyvinvointia ja vähennetään sairastavuutta pitkällä aikavälillä. Liikuntaneuvonnan toimivat käytännöt juurrutetaan osaksi kunnan toimintaa. Hanketta toteutetaan laajassa yhteistyöverkostossa.
Yhteyshenkilö: Pia Vekka

Karkkila: Liikuntaneuvontaa Karkkilassa
Karkkilassa on viime vuosina noussut vahvemmin tarve tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat karkkilalaiset, jotka eivät itseohjautuvasti hakeudu liikkumaan, tai eivät ole tietoisia liikkumisen aloittamisen mahdollisuuksista. Liikkumisen aloittamisen tuen tarve korostuu etenkin sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien, ylisukupolvisesti syrjäytyneiden ja paljon terveyspalveluja käyttävien kuntalaisten keskuudessa. Tähän tuen tarpeeseen haemme ratkaisuja liikuntaneuvonnan kehittämisestä yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa.
Yhteyshenkilö: Roosa Eklund

Kolari: Liikuthan me Kolarissakin
Terveyttä ja hyvinvointia edistävällä liikunnalla tarkoitetaan elämän eri vaiheissa tapahtuvaa kaikkea fyysistä ja psyykkistä aktiivisuutta, jonka tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Hankkeen tavoitteena on tarjota vähän liikkuville työikäisille matalan kynnyksen ohjauspalveluja sekä kehittää ja laajentaa ikäihmisille etäyhteydellä suunnattua liikunnan- ja hyvinvoinnin ohjausta.
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Lompolojärvi

Lappeenranta: Myö liikutaa! (3.)
Myö liikutaa! -hankkeessa toteutetaan Lappeenrannan liikkumisohjelman tavoitteisiin tähtääviä toimintoja niin työikäisten, kuin senioreidenkin parissa. Hanketoimintaa on toteutettu vuonna 2020 ja 2021, ja tarkoituksena on jatkaa sekä edelleen kehittää sekä Liikkuva Aikuinen, että Ikiliikkuja -osioiden kokonaisuutta.
Tutustu Myö liikutaa!-posteriin tästä
Yhteyshenkilö: Ulla Pyysalo

Laukaa: Liikkuva Laukaa -hanke
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja lisätä ikäihmisten liikuntatoimintaa, mm.  65+ liikuntaneuvontaa, ulkoilutoimintaa, voima- ja tasapainoryhmiä ja vapaaehtoistoimintaa. Tavoitteena on myös kehittää liikuntapalveluketjua ja moniammatillista yhteistyötä. Hanke on osa elämänkulkuhanketta.
Yhteyshenkilö: Satu Rautiainen

Masku: Hyvinvoiva, liikkuva Masku
Hankkeessa keskitytään kehittämään ikäihmisten ja työikäisten liikkumisen aktivointia sekä liikkumisen olosuhteita. Yhteistyötä lisätään erityisesti soteakselin kanssa. Painopisteinä erityisesti terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat em. ikäluokan kuntalaiset. Hankkeen aikana etsitään keinoja miten tavoitetaan hankkeen kohderyhmä ja kehitetään erilaisia keinoja aktivoinnin lisäämiseksi.
Yhteyshenkilö: Hanna Pennanen

Orivesi: Liikkuva Orivesi 3
Hankkeen tavoitteena on omaehtoisen liikkumisen lisääminen, toimintakyvyn parantaminen ja sitä kautta liikkumattomuuden hinnan alentaminen. Hanke on osa elämänkulkuhanketta.
Yhteyshenkilöt: Maarit Petäjämäki ja Roope Marski

Pello: Nyt liikheele
Hankkeen tavoitteena liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen erityisesti vähemmän liikkuvien kuntalaisten keskuudessa matalan kynnyksen liikuntapalveluissa yli hallintokuntarajojen. Hanke on osa elämänkulkuhanketta ja liittyy Voimaa vanhuuteen -toimintaan.
Yhteyshenkilö: Ninja Pekkala

Utsjoki: Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki 2
Hanke on jatkohanke Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -hankkeelle ja siinä tullaan kehittämään edellisvuoden hankkeessa toimiviksi havaittuja alueita. Utsjoen kuntalaisten terveydentilaa pyritään parantamaan eri kohderyhmiä palvelevalla ja aktivoivalla monipuolisella liikuntatarjonnalla. Hankkeen pääasiallinen fokus ja eroavaisuus aiempaan hankkeeseen on liikuntaneuvonnan kehittäminen ja laajentaminen. Lisäksi jatkohankkeessa kehitetään edelliskaudella aloitettua liikuntavälinelainausjärjestelmää kokeilemalla kirjastoa ja kirjastoautoa liikuntavälineiden lainauksen alustoina. Hankkeessa tähdätään myös liikuntaneuvonnan ja liikuntavälinelainausjärjestelmän vakiinnuttamiseen osaksi kunnan peruspalvelujärjestelmää.
Yhteyshenkilö: Isa Tarvainen

Päättyneet hankkeet

Askola: Liikunnallisen elämäntavan lisääminen Askolan ikäihmisillä  
Hankkeen tavoitteena on kehittää Ikäihmisten Avoimet Ovet –tapahtumia. Viikoittain liikuntahallilla on ilmaista, ohjattua liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointia lisäävää toimintaa ikäihmisille kahden tunnin ajan. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen-työhön.

Enonkoski: Liikettä Liikuttaen Enonkosken Senioreille
Hanke tarjoaa Enonkoskelaisille ikäihmisille monipuolista matalan kynnyksen liikuntaa. Hankkeessa etsitään senioreille mieluinen tapa harrastaa liikuntaa mm. yksilöllisen ohjauksen kautta. Tarjoamme liikuntaryhmiä sekä kehitämme omatoimisen liikkumisen mahdollisuuksia. Yhteisöllisyys kulkee mukana koko hankkeen aikana. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri järjestöjen ja tahojen kanssa sekä kuullaan ja osallistetaan kohderyhmää liikuntapalveluiden kehittämisessä. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen-työhön.
Tutustu Liikettä Liikuttaen Enonkosken Senioreille-posteriin tästä

Enontekiö: Ikäihmiset liikkumaan 2  
Tavoitteena on ikäihmisten liikunnan lisääminen sosiaalisissa ryhmäliikuntaryhmissä. Hankkeessa koulutetaan vertaisvetureita.

Espoo liikkuu 2030 – luontoliikuntaa kaikille
Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyömalli ja lisätä luontoliikunnan saavutettavuutta niille, joiden on haastavaa muuten saavuttaa luonto/ulkoliikuntapalvelut. Lisäksi tavoitteena on kehittää luontoliikunnan kuljetus- ja virtuaalipalveluita.

Hamina: Kylät lentoon – haminalaiset ”Ylös, ulos ja lenkille”
Kylät lentoon -hankkeen toisena hankevuonna pääpaino on etsivässä vanhustyössä, mutta tavoitteina on myös kaikenikäisten ulkoilun lisääminen tapahtumien ja kylien ympäristöjen kehittämisen avulla. Kohtaamispaikkojen toiminnan monipuolistaminen, kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä toimijuuden siirtäminen kuntalaisille ovat painopisteitä.

Imatra: Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen Imatralla 
Hankkeen tavoitteena on lisätä vähän liikkuvien liikuntaa, jotta omatoimisesta liikkumisesta tulee osa arkipäivää. Ikiliikkuja-hanke on osa elämänkulkuhanketta ja liittyy Voimaa vanhuuteen-toimintaan.
Tutustu Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen Imatralla-posteriin tästä

Jakobstad: Jakobstad – en AKTIV stad  
Hankkeessa (AORTA) edistetään 65+ -ikäryhmän liikkumista. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -työhön.

Jyväskylä: Pysytään pystyssä – Senioreiden kaatumisen ennaltaehkäisy ja kortteliliikunnan lisääminen Jyväskylässä 
Hankkeen tavoitteena on lisätä liikettä ikäihmisten kohderyhmässä kahdella eri toimintamallilla. Nämä toimintamallit ovat kaatumisen ennaltaehkäisy sekä kortteliliikunnan kehittäminen asuinalueilla. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -toimintaan.
Tutustu Pysytään pystyssä Senioreiden kaatumisten ennaltaehkäisy ja kortteliliikunnan lisääminen
Jyväskylässä-posteriin tästä

Kalajoki: Meriluonto liikunnan lähteenä
Hankkeen tavoitteena on lisätä ikäihmisten liikunnallista aktiivisuutta tarjoamalla matalankynnyksen liikuntaa sekä uusia harrastusryhmiä. Ikiliikkuja-hanke on osa elämänkulkuhanketta.

Kannus: Hyvinvoiva aikuinen
Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa työikäisten hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti ja etenkin niiden, jotka liikkuvat liian vähän ohjaamalla, neuvomalla ja motivoimalla sekä tekemällä yhteistyötä. Ikäihmisille hankkeen kautta on tarkoitus tuoda kokeiluun ensi vuonna Seniorikortti, sekä aloittaa Eläkkeelle jäämisen työkalut -kurssi, jonka tarkoituksena on muun muassa ohjata eläkeikäisiä aktiiviseen elämäntapaan ja mahdollistaa uusien sosiaalisten kontaktien syntymistä työelämän jälkeen.

Laitila: Voimaa ja terveyttä Laitilan ikiliikkujille
Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa ikäihmisten liikunnan harrastamista, sekä mahdollistaa kotona tapahtuvaa, niin omatoimista kuin ohjattua liikuntaa. Kaupunki tarjoaa laitilalaisille +65-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille oman jumppakuminauhan. Hankkeen aikana on tarkoitus hyödyntää jo olemassa olevaa tekniikkaa ja tehdä paikallisia tv-jumppia, jotka näkyvät LaitilaTV:n kautta. Suunnitelmissa on järjestää ikiliikkujille omia liikuntatapahtumia ja päivätansseja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa keskustassa ja haja-asutusalueilla.

Mikkeli: Senioriliikunta 2020  
Hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia ikäihmisten liikuntaryhmiin, annetaan heille tukea ja välineitä ohjaukseen sekä mahdollistetaan omatoiminen kuntopiiriharjoittelu ohjatun harjoittelun lisäksi. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen-työhön.

Pori: Innostetaan Ikiliikkujaksi  
Ikäihmisten innostaminen toimintakykyä ylläpitävään ja kehittävään toimintaan. Kohderyhmä ilman säännöllisiä palveluita kotona asuvat ikäihmiset. Hanke tukee kaupungin Voimaa vanhuuteen -työtä.
Tutustu Innostetaan ikiliikkujaksi-posteriin tästä

Posio: Posio liikkuu 
Tavoitteena on elämänkulkuhankkeen kohderyhmien liikunnallisen elämäntavan edistäminen.

Raasepori: Fysiskt aktivt liv- Motionsrådgivning till Raseborgs stad 
Elämänkulkuhankkeen tavoitteena on aktivoida Raaseporin kunnan asukkaita, kehittää liikuntaneuvontaa sekä moniammatillista yhteistyötä.
Tutustu För ett fysiskt aktivt liv liikkuvan elämän puolesta-posteriin tästä

Rovaniemi: Voimaa vanhuuteen työ  
Hankkeessa edistetään ikäihmisten liikuntatoimintaa Voimaa vanhuuteen-työllä.

Ruovesi: Voimaa kyliin 
Hankkeen tavoitteena on saada vakiinnutettua etäjumpat ja muut liikunnalliset tuokiot kunnan eri kylissä. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -toimintaan.

Savitaipaleen liikkuva ikäihminen
Hankkeen päätavoitteena on siirtää laitoshoitoon joutumista toimintakykyä tukevien, jalkojen lihasvoimaa, käsien puristusvoimaa sekä tasapainoa harjoittavien ryhmien avulla. Hankkeen alatavoitteina on vahvistaa niiden ikäihmisten lihasvoimaa ja tasapainoa, jotka ovat tästä syystä joko siirtymässä kotihoidon asiakkaaksi, tarvitsemassa lisää kotihoidon palveluita tai joutumassa laitoshoitoon.

Somero: Someron liikuntalähetepilotti 
Hankkeen tavoitteena on, että liikuntalähetteestä ja liikuntaneuvonnasta tulee pysyvä ja näkyvä osa kaupungin palveluita. Lisäksi tavoitteena on lisätä kohderyhmän liikunta-aktiivisuutta.

Suonenjoki
Hankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisten liikuntaneuvontaa sekä liikuntapalveluketjua.  Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -työhön.

Säkylä: Liikuntaa senioreille – yhteisöllisyyttä kyläkeskuksiin
Säkylän kunnan eri kylätaajamissa järjestetään ikäihmisille tarkoitettuja matalan kynnyksen liikuntapäiviä. Liikuntapäivien kautta ikäihmiset saavat mielekästä tekemistä, yhteisöllisyyden kokemuksia sekä vertaistukea liikunnan harrastamisessa. Hankkeen avulla palkatun ammattilaisen avulla voidaan tarjota tietoa ja ohjausta turvallisesta liikunnasta sekä mahdollistetaan osallistumisen ohjattuun liikuntaan lähellä omaa kotia. Päivien avulla myös ikäihmisten yksinäisyys vähenee ja sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyy. Päivien lisäksi hankitaan kyläyhteisöjen käyttöön ikäihmisille tarkoitettuja liikuntavälinepaketteja.

Virrat: Voimaa vanhuuteen -ohjelman hyvien käytänteiden jalkauttaminen
Virrat jatkaa Ikäinstituutin mentoroimassa Voimaa Vanhuuteen -ohjelmassa hyvien käytänteiden jalkauttamiseksi ikäihmisten toimintaympäristöön.