Siirry sisältöön

Ikiliikkujan paikalliset hankkeet

Hankkeet ovat saaneet aluehallintoviraston Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta ja ovat mukana Ikiliikkuja-ohjelmassa sekä ovat antaneet luvan tietojensa julkaisuun.

Käynnissä olevat hankkeet

 1. Enonkoski: Liikettä Liikuttaen Enonkosken Senioreille
  Hanke tarjoaa Enonkoskelaisille ikäihmisille monipuolista matalan kynnyksen liikuntaa. Hankkeessa etsitään senioreille mieluinen tapa harrastaa liikuntaa mm. yksilöllisen ohjauksen kautta. Tarjoamme liikuntaryhmiä sekä kehitämme omatoimisen liikkumisen mahdollisuuksia. Yhteisöllisyys kulkee mukana koko hankkeen aikana. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri järjestöjen ja tahojen kanssa sekä kuullaan ja osallistetaan kohderyhmää liikuntapalveluiden kehittämisessä. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen-työhön.
  Tutustu Liikettä Liikuttaen Enonkosken Senioreille-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Jonna Immonen
 2. Hamina: Kylät lentoon – haminalaiset ”Ylös, ulos ja lenkille”
  Kylät lentoon -hankkeen toisena hankevuonna pääpaino on etsivässä vanhustyössä, mutta tavoitteina on myös kaikenikäisten ulkoilun lisääminen tapahtumien ja kylien ympäristöjen kehittämisen avulla. Kohtaamispaikkojen toiminnan monipuolistaminen, kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä toimijuuden siirtäminen kuntalaisille ovat painopisteitä.
  Yhteyshenkilö: Kirsi Forsell
 3. Hanko: Kaatumisten ehkäisy Hangossa/ Förebyggande av fallolyckor i Hangö
  Projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli ikäihmisten kaatumisten ehkäisyyn. Kohderyhmänä ovat +65-vuotiaat, joilla on alentunut tasapaino ja liikkumiskyky. Tavoitteena on arvioida kaatumisten riskiä ja ohjata aktiivisempaan elämäntapaan. Lisäksi hankkeessa kehitetään moniammatillista yhteistyötä sekä koulutetaan ja opastetaan toimintamallin käyttöön kunnan eri palveluissa. Hankkeen 2. vuosi.
  Tutustu Kaatumisten ehkäisyä Hangossa-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Hanna Österlund
 4. Hattulan soveltavan liikunnan ohjelma (senioriliikunnan ohjelma)
  Hankkeessa on tavoitettu kotona asuvia toimintakyvyltään heikentyneitä yksinäisiä tai pitkien välimatkojen päässä asuvia ikäihmisiä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa, jotta heidän toimintakykynsä säilyy/paranee. Poikkisektorista yhteistyötä tiivistämällä ja ikäihmisiä osallistaen luodaan eri asuinalueille ”kumppanuuspöytiä”. Rakenne jää hyvinvoinnin edistämisen työkaluna viimeisen hankekauden jälkeen pysyväksi.
  Yhteyshenkilöt: Pia Vekka
 5. Koski Tl: Ikiliikkuja –kehittämishanke 2020–2022 Kosken Tl kunnassa
  Tarkoituksena on tukea kotona ilman säännöllisiä palveluja asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten aktiivisuutta ja lisätä liikuntaa. Lisäksi hankkeessa tuetaan omaishoitajina toimivia ikäihmisiä järjestämällä mm. vertaistoimintaa ja ohjausta parempaan työergonomiaan. Hankkeessa luodaan uusi toimintamalli tukemaan vähän liikkuvia ikäihmisiä kunnassa. Toimintamalli pyrkii kartoittamaan kohderyhmän tarpeet kokonaisvaltaisten hyvinvointikartoitusten avulla sekä ohjaamaan ja tukemaan elintapamuutoksen tekemisessä mm. hyvinvointiryhmien avulla. Lisäksi yhteistyö kaikkien ikäihmisten parissa työskentelevien tahojen kanssa on keskeisessä roolissa. Jatkohanke.
  Tutustu Ikiliikkuja-kehittämishanke Kosken Tl kunnassa posteriin tästä
  Tutustu Ikiliikkuja-hankkeessa kehitetyn toimintamuodon esittelyyn tästä
  Yhteyshenkilö: Katri Honkala
 6. Kuhmoinen: Aktiivinen Ikäihminen. Hyvinvointia ja toimintakykyä liikunnalla 2
  Tavoitteena on edistää yli 65-vuotiaiden kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä liikunnan kautta. Erityispainopisteenä ovat tasapaino ja kehonhallinta, joilla ehkäistään kaatumisia ja putoamisia.
  Yhteyshenkilö: Pipsa Suominen
 7. Laitila: Voimaa ja terveyttä Laitilan ikiliikkujille
  Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa ikäihmisten liikunnan harrastamista, sekä mahdollistaa kotona tapahtuvaa, niin omatoimista kuin ohjattua liikuntaa. Kaupunki tarjoaa laitilalaisille +65-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille oman jumppakuminauhan. Hankkeen aikana on tarkoitus hyödyntää jo olemassa olevaa tekniikkaa ja tehdä paikallisia tv-jumppia, jotka näkyvät LaitilaTV:n kautta. Suunnitelmissa on järjestää ikiliikkujille omia liikuntatapahtumia ja päivätansseja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa keskustassa ja haja-asutusalueilla.
  Yhteyshenkilö: Emilia Andersson
 8. Lohja: Lisää liikettä – Hyvää ikää liikunnalla Lohjalla
  Hankkeen tavoitteena on edistää 75 vuotta täyttäneiden lohjalaisten fyysistä aktiivisuutta kehittämällä ikääntyneille suunnattuja liikkumisen muotoja ja liikuntamahdollisuuksia koko Lohjan alueella. Keskeisenä hankkeessa on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, jotta jokaisella lohjalaisella olisi mahdollisuus liikuntaan ja liikkumiseen iästä, asuinpaikasta tai toimintakyvystä riippumatta. Hanketta tehdään yhteistyössä alueen ikääntyneiden, heidän läheistensä sekä eri toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään ja laajennetaan jo olemassa olevia toimintoja ja kehitetään uusia toimintamalleja. Hankkeessa tehostetaan liikunnallisuuden edistämistä ikääntyneille sekä vahvistetaan ja juurrutetaan toimintamalleja ja toimintamuotoja Lohjalle.
  Tutustu Lisää Liikettä Hanke Lohjalla-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Minna Paatero
 9. Masku: Taiteillen tasapainoa – voimakkaaksi voimaillen – Maskun Seniorit eivät sammaloidu
  Hankkeessa luodaan lähiliikuntaryhmiä kunnan eri osiin. Hankkeen kohderyhmänä on tavoittaa kotona asuvat ikäihmiset, joilla on toimintakyvyn laskua. Toiminta keskittyy fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Pääpaino on tasapainoa kehittävässä sisällössä. Myös psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen on tärkeää. Hankkeen aikana rekrytoidaan ikäihmisistä vertaisia liikuntakavereita/vertaisohjaajia esim. kylätaloille ja taloyhtiöihin.
  Yhteyshenkilö: Hanna Pennanen
 10. Rauma: Lusikallinen liikuntaa lääkkeeksi
  Hankkeessa kannustetaan ikäihmisiä lisäämään arki- ja kuntoliikuntaa kampanjoin, tapahtumin sekä kohdennetuin toimin. Tavoitteena on lisätä voima- ja tasapainoharjoittelua sekä liikuntaa kotipalveluun ja ohjeistaa ikäihmisiä tekemään kotivoimisteluohjelmia ja etäjumppaa. Hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia mm. taloyhtiöjumppiin. Selvitetään liikuntaneuvonnan tarvetta jalkautumalla yleisöpaikkoihin seulomaan liikkumattomien riskiryhmiä. Lisäksi toteutetaan liikuntaneuvontaa uimahallin liikuntaneuvontapisteessä. Jatkohanke. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -työhön.
  Tutustu Lusikallinen liikuntaa lääkkeeksi-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Kimmo Kouru ja Tanja Hakulinen
 11. Savitaipaleen liikkuva ikäihminen
  Hankkeen päätavoitteena on siirtää laitoshoitoon joutumista toimintakykyä tukevien, jalkojen lihasvoimaa, käsien puristusvoimaa sekä tasapainoa harjoittavien ryhmien avulla. Hankkeen alatavoitteina on vahvistaa niiden ikäihmisten lihasvoimaa ja tasapainoa, jotka ovat tästä syystä joko siirtymässä kotihoidon asiakkaaksi, tarvitsemassa lisää kotihoidon palveluita tai joutumassa laitoshoitoon.
  Yhteyshenkilö: Teemu Lepistö
 12. Siilinjärven Ikiliikkuja
  Siilinjärven Ikiliikkuja vahvistaa Siilinjärven kunnan rakenteita ja toimintakulttuuria innostamaan ja mahdollistamaan ikääntyneiden liikkumista toimintakyvyn tukemiseksi. Hanke liittyy Voimaa Vanhuuteen työhön, jatkohanke.
  Yhteyshenkilö: Tanja Moilanen ja Timo Hyötyläinen
 13. Säkylä: Liikuntaa senioreille – yhteisöllisyyttä kyläkeskuksiin
  Säkylän kunnan eri kylätaajamissa järjestetään ikäihmisille tarkoitettuja matalan kynnyksen liikuntapäiviä. Liikuntapäivien kautta ikäihmiset saavat mielekästä tekemistä, yhteisöllisyyden kokemuksia sekä vertaistukea liikunnan harrastamisessa. Hankkeen avulla palkatun ammattilaisen avulla voidaan tarjota tietoa ja ohjausta turvallisesta liikunnasta sekä mahdollistetaan osallistumisen ohjattuun liikuntaan lähellä omaa kotia. Päivien avulla myös ikäihmisten yksinäisyys vähenee ja sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyy. Päivien lisäksi hankitaan kyläyhteisöjen käyttöön ikäihmisille tarkoitettuja liikuntavälinepaketteja.
  Yhteyshenkilö: Taina Vehmanen
 14. Virrat: Voimaa vanhuuteen -ohjelman hyvien käytänteiden jalkauttaminen, 3. toimintavuosi
  Virrat jatkaa Ikäinstituutin mentoroimassa Voimaa Vanhuuteen -ohjelmassa hyvien käytänteiden jalkauttamiseksi ikäihmisten toimintaympäristöön.
  Yhteyshenkilö: Sanna Vilén
 15. Vantaa: Aktiivinen elämänkaari – Ikiliikkuja-hanke
  Hankkeen tavoitteena saada kotona ilman säännöllisiä palveluja asuvia, toimintakyvyltään heikentyneitä ikäihmisiä liikunnan pariin nykyistä paremmin sekä viedä liikuntamahdollisuuksia lähemmäksi ikäihmisiä. Tutustu Aktiivinen elämänkaari – Ikiliikkuja-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Kiia Haapasalo

Hankkeet, joissa mukana myös muita kohderyhmiä

 1. Asikkala: Liikkuva ja Hyvinvoiva Asikkala
  Hankkeen lähtökohtana on tukea kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia touhukkaasta taaperosta virkeään vanhukseen yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Meneillään on kaiken kaikkiaan kolme vuotisen (2019–2021) hankkeen kolmas eli viimeinen vuosi, jossa korostuvat liikuntakampanjat ja maksuttomat mahdollisuudet oman kunnon seurantaan sekä kuntalaiskyselyn toteuttaminen työikäisille, liikuntaneuvonnan yhteistyön kehittäminen äitiysneuvolan kanssa, kerhotoiminnan koordinointi yhdessä koulujen kanssa (Pilotti käynnissä syksystä 2020 alkaen) ja olosuhteiden kohdalla mittariston käyttöönotto. Seniorien osalta keskitymme uuden seniorikuntosalin rakentamiseen ja käyttöönottoon palvelukeskus Oltermannin tiloihin.
  Tutustu Liikkuva ja hyvinvoiva Asikkala-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Riitta Tuomala
 2. Kalajoki: Meriluonto liikunnan lähteenä
  Hankkeen tavoitteena on lisätä ikäihmisten liikunnallista aktiivisuutta tarjoamalla matalankynnyksen liikuntaa sekä uusia harrastusryhmiä. Ikiliikkuja-hanke on osa elämänkulkuhanketta.
  Yhteyshenkilö: Juha Isolehto
 3. Kannus: Hyvinvoiva aikuinen
  Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa työikäisten hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti ja etenkin niiden, jotka liikkuvat liian vähän ohjaamalla, neuvomalla ja motivoimalla sekä tekemällä yhteistyötä. Ikäihmisille hankkeen kautta on tarkoitus tuoda kokeiluun ensi vuonna Seniorikortti, sekä aloittaa Eläkkeelle jäämisen työkalut -kurssi, jonka tarkoituksena on muun muassa ohjata eläkeikäisiä aktiiviseen elämäntapaan ja mahdollistaa uusien sosiaalisten kontaktien syntymistä työelämän jälkeen.
  Yhteyshenkilö: Sini Pulkkinen
 4. Kolari: Liikuthan Kolarissa
  Hanke tarjoaa kuntalaisille monipuolisia ohjattuja liikuntamuotoja varhaiskasvatuksesta ikäihmisiin. Hankkeen avulla pyritään lisäämään henkilökohtaista liikuntaneuvontaa tuomalla esiin liikunnan, ravinnon ja levon tarpeellisuus. Ikäihmisille järjestetään henkilökohtaista liikunta- ja ravitsemusneuvontaa, kehitetään ja laajennetaan toimiviksi osoittautuneita etäjumppamahdollisuuksia. Liikunnanohjaaja ja fysioterapeutti tiedottavat ja kartoittavat ikäihmisiä, joille he yhdessä sopimuksen mukaan laativat liikunta- ja ravitsemusohjeita. Fysioterapeutti seuraa kotikäyneillään toiminnan etenemistä ja antaa tarvittavia lisäohjeita. Liikunnanohjaaja pitää viikoittain etäjumppaa, joka mahdollistaa osallistumisen eripuolilla kuntaa kotona asuville ikäihmisille.
  Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Lompolojärvi
 5. Lappeenranta: Myö liikutaa!
  Hankkeessa toteutetaan Lappeenrannan liikkumisohjelman tavoitteisiin tähtääviä toimintoja niin työikäisten, kuin senioreidenkin parissa. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen-toimintaan.
  Tutustu Myö liikutaa!-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Ulla Pyysalo
 6. Laukaa: Liikkuva Laukaa -hanke
  Hankkeen tavoitteena on kehittää ja lisätä ikäihmisten liikuntatoimintaa, mm.  65+ liikuntaneuvontaa, ulkoilutoimintaa, voima- ja tasapainoryhmiä ja vapaaehtoistoimintaa. Tavoitteena on myös kehittää liikuntapalveluketjua ja moniammatillista yhteistyötä. Hanke on osa elämänkulkuhanketta.
  Yhteyshenkilö: Satu Rautiainen
 7. Orivesi: Liikkuva Orivesi
  Hankkeen tavoitteena on omaehtoisen liikkumisen lisääminen, toimintakyvyn parantaminen ja sitä kautta liikkumattomuuden hinnan alentaminen. Hanke on osa elämänkulkuhanketta.
  Yhteyshenkilö: Maarit Petäjämäki ja Roope Marski
 1. Pello: Pellolaiset liikheele 2021
  Hankkeen tavoitteena liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen erityisesti vähemmän liikkuvien kuntalaisten keskuudessa matalan kynnyksen liikuntapalveluissa yli hallintokuntarajojen. Hanke on osa elämänkulkuhanketta ja liittyy Voimaa vanhuuteen -toimintaan.
  Yhteyshenkilö: Ninja Pekkala
 1. Utsjoki: Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki
  Tavoitteena on saada Utsjokisista liikkuvia ja hyvinvoivia. Hankkeessa laaditaan kuntaan liikuntasuunnitelma, jossa eritellään myös tulevaisuuden kehittämistoimenpiteet. Suunnitelmassa kartoitetaan liikunnan tarpeet eri ikäryhmille kunnan nykyisissä palveluissa hallintokunnittain sekä kuntalaisten vapaa-ajan liikunnan tarpeet. Hankkeessa koulutetaan eri hallintokuntien työntekijöitä vertaisliikunnanohjaajiksi, lisätään kaikille kuntalaisille monipuolista liikuntaa sekä selvitetään, kuinka liikuntaneuvonta voitaisiin aloittaa Utsjoella.
  Yhteyshenkilö: Isa Tarvainen

Päättyneet hankkeet

Askola: Liikunnallisen elämäntavan lisääminen Askolan ikäihmisillä  
Hankkeen tavoitteena on kehittää Ikäihmisten Avoimet Ovet –tapahtumia. Viikoittain liikuntahallilla on ilmaista, ohjattua liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointia lisäävää toimintaa ikäihmisille kahden tunnin ajan. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen-työhön.

Enontekiö: Ikäihmiset liikkumaan 2  
Tavoitteena on ikäihmisten liikunnan lisääminen sosiaalisissa ryhmäliikuntaryhmissä. Hankkeessa koulutetaan vertaisvetureita.

Espoo liikkuu 2030 – luontoliikuntaa kaikille
Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyömalli ja lisätä luontoliikunnan saavutettavuutta niille, joiden on haastavaa muuten saavuttaa luonto/ulkoliikuntapalvelut. Lisäksi tavoitteena on kehittää luontoliikunnan kuljetus- ja virtuaalipalveluita.

Imatra: Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen Imatralla 
Hankkeen tavoitteena on lisätä vähän liikkuvien liikuntaa, jotta omatoimisesta liikkumisesta tulee osa arkipäivää. Ikiliikkuja-hanke on osa elämänkulkuhanketta ja liittyy Voimaa vanhuuteen-toimintaan.
Tutustu Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen Imatralla-posteriin tästä

Jakobstad: Jakobstad – en AKTIV stad  
Hankkeessa (AORTA) edistetään 65+ -ikäryhmän liikkumista. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -työhön.

Jyväskylä: Pysytään pystyssä – Senioreiden kaatumisen ennaltaehkäisy ja kortteliliikunnan lisääminen Jyväskylässä 
Hankkeen tavoitteena on lisätä liikettä ikäihmisten kohderyhmässä kahdella eri toimintamallilla. Nämä toimintamallit ovat kaatumisen ennaltaehkäisy sekä kortteliliikunnan kehittäminen asuinalueilla. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -toimintaan.
Tutustu Pysytään pystyssä Senioreiden kaatumisten ennaltaehkäisy ja kortteliliikunnan lisääminen
Jyväskylässä-posteriin tästä

Mikkeli: Senioriliikunta 2020  
Hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia ikäihmisten liikuntaryhmiin, annetaan heille tukea ja välineitä ohjaukseen sekä mahdollistetaan omatoiminen kuntopiiriharjoittelu ohjatun harjoittelun lisäksi. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen-työhön.

Pori: Innostetaan Ikiliikkujaksi  
Ikäihmisten innostaminen toimintakykyä ylläpitävään ja kehittävään toimintaan. Kohderyhmä ilman säännöllisiä palveluita kotona asuvat ikäihmiset. Hanke tukee kaupungin Voimaa vanhuuteen -työtä.
Tutustu Innostetaan ikiliikkujaksi-posteriin tästä

Posio: Posio liikkuu 
Tavoitteena on elämänkulkuhankkeen kohderyhmien liikunnallisen elämäntavan edistäminen.

Raasepori: Fysiskt aktivt liv- Motionsrådgivning till Raseborgs stad 
Elämänkulkuhankkeen tavoitteena on aktivoida Raaseporin kunnan asukkaita, kehittää liikuntaneuvontaa sekä moniammatillista yhteistyötä.
Tutustu För ett fysiskt aktivt liv liikkuvan elämän puolesta-posteriin tästä

Rovaniemi: Voimaa vanhuuteen työ  
Hankkeessa edistetään ikäihmisten liikuntatoimintaa Voimaa vanhuuteen-työllä.

Ruovesi: Voimaa kyliin 
Hankkeen tavoitteena on saada vakiinnutettua etäjumpat ja muut liikunnalliset tuokiot kunnan eri kylissä. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -toimintaan.

Somero: Someron liikuntalähetepilotti 
Hankkeen tavoitteena on, että liikuntalähetteestä ja liikuntaneuvonnasta tulee pysyvä ja näkyvä osa kaupungin palveluita. Lisäksi tavoitteena on lisätä kohderyhmän liikunta-aktiivisuutta.

Suonenjoki
Hankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisten liikuntaneuvontaa sekä liikuntapalveluketjua.  Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -työhön.