Siirry sisältöön

Osallisuuden avaimia etsimässä

Elämänote-ohjelmassa edistetään ja tutkitaan kotona asuvien iäkkäiden osallisuutta. Miten kotona asumista ja osallisuutta voidaan parhaiten tukea ja mikä vaikutus ohjelman hankkeiden toimintaan osallistumisella on? Tutkimusmenetelmä on uusi: haastattelijoina toimivat toiset saman alueen ikäihmiset. Haastattelutilanteissa keskustelut polveilevat ja myös hanketyön merkityksellisyys nousee esiin. Parhaimmillaan ”elämänkirja aukeaa.”

Elämänote-ohjelman hankkeet tekevät ikäihmisten osallisuutta vahvistavaa työtä monin tavoin – mutta mitä osallisuus oikein on? Tutkimustieto osallisuudesta on moninaista ja käsitteelle on useita määritelmiä. Osallisuuden ytimessä on yhteenkuuluvuuteen perustuva yksilöllinen kokemus siitä, että on merkityksellinen osa yhteisöä. Osallinen ihminen kokee tulevansa kuulluksi ja pääsee vaikuttamaan elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin. Hänellä on riittävät aineelliset resurssit ja tärkeitä ihmissuhteita. Hän pystyy toimimaan ja tuntee itsensä nähdyksi, arvostetuksi ja tarpeelliseksi. Osallisuudessa on siis kyse yhteydestä erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin.

Tutkimusta osallistaen

Yleensä kun ikäihmisiä tutkitaan, on tutkija aina nuorempi kuin tutkittava. Haastattelututkimuksessa, jossa haetaan kokemustietoa ja vuorovaikutus on keskeistä, tämä voi olla merkittävä asia. Elämänote-ohjelmassa tehdään tutkimus, jossa haastatellaan hankkeisiin osallistuvia ikäihmisiä. Samalla kehitetään uusi tutkimusmenetelmä, sillä haastattelijoina toimivat toiset saman alueen ikäihmiset, vapaaehtoiset tiedonkerääjät, jotka perehdytetään haastattelemiseen. Kyseessä on myös uudenlainen vapaaehtoisuuden muoto.

Tavoitteena on selvittää mikä tukee kotona asumista ja osallisuutta, ja mikä ohjelman eri hankkeisiin osallistumisen rooli tässä on. Myös tutkimuksen toteuttamisen tapa vahvistaa osallisuutta, kun kanssatutkijoina toimivat ikäihmiset.

Tutkimuksen pilotti eli esitutkimus tehtiin tammikuussa pääkaupunkiseudulla. Nyt haastatteluja ollaan jo tekemässä Joensuussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Seinäjoen seudulla. Syksyllä tutkimus laajenee Pohjois- ja Varsinais-Suomeen. Tuloksia saadaan keväästä 2020 alkaen, mutta jo pilotissa opimme paljon.

”Se oivallus… et ihminen on kokonaisuus. Se on ravinto, liikunta ja tää sosiaalisuus”

Haastatteluissa keskustellaan osallisuuden eri ulottuvuuksista. Teemoina ovat arki ja erilaiset osallistumisen muodot, ihmissuhteet ja elämän tärkeät asiat, kodin ja asuinympäristön merkitys, hankaluudet ja tuen tarpeet, taidot ja vahvuudet. Lisäksi puhutaan elämänkulusta, vaikutusmahdollisuuksista ja yhteisöllisyyden merkityksestä sekä toiveista omalle elämälle.

Pilotin haastatteluissa nousi jo esiin monia tekijöitä, jotka osallisuuteen vaikuttavat. Pohdittiin esimerkiksi omaa tapaa elää ja olla sosiaalisissa tilanteissa ja kuinka lapsuudenkin kokemukset siihen vaikuttavat. Lisäksi keskusteltiin yhteisöllisyyden tunteeseen vaikuttavista tekijöistä: ”Luottamuksellisuus ja semmoinen samantapaisista asioista kiinnostuminen, niin se on, se luo semmoista yhteisöllisyyttä.”

Parhaimmillaan erilaisissa ryhmissä tapahtuu merkityksellisiä kohtaamisia: ”Mä huomasin, että kun porukka, joka alkuun ei tunne toisiansa ollenkaan siinä… Ja kun tullaan vähän eteenpäin, niin jossain kohtaa se lukko aukeaa ja ollaan todella, todella sillä tavalla.. että sen elämänkirjan voi ihan avata.”

Hanna-Kaisa Hoppania
Tutkija, VTT
Elämänote-ohjelma

https://www.ikainstituutti.fi/elamanote-hankkeet/