Siirry sisältöön

Tutustu Elämänote-ohjelman hankkeisiin

Osallisuutta, elämänhallintaa ja hyvää arkea järjestöjen yhteistyöllä

Elämänote-ohjelmassa oli mukana 20 hanketta, jotka tukivat toiminnallaan haastavissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja osallisuutta. Hankkeet toimivat noin 80 paikkakunnalla. Mukana oli sekä paikallisia että valtakunnallisia hankkeita.

Hankkeiden valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, miten ne tavoittavat iäkkäitä esimerkiksi löytävän työn ja yhteistyökumppaneiden avulla. Iäkkäiden kokemaa osallisuutta ja elämänhallintaa pyrittiin parantamaan esimerkiksi rakentamalla ja vahvistamalla sosiaalisia kontakteja.

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry: Kortteleihin kulttuuria

Toiminta-alue: Etelä-Pohjanmaa + Isokyrö

Hankkeessa kehitetään yhdessä iäkkäiden kanssa ryhmätoimintoja, joissa on tarjolla taide- ja kulttuurielämyksiä. Toiminta vahvistaa ikäihmisten psykososiaalista hyvinvointia ja ennaltaehkäisee mm. muistisairauksia.

Fingerroosin säätiö: Laajempi löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Toiminta-alue: Uusikaupunki, Laitila ja muut Vakka-Suomen kunnat

Tavoitteena on löytävän vanhustyön toimintakonseptin levittäminen ja juurruttaminen Varsinais-Suomessa. Erityisesti painotetaan mallin soveltamista, käyttöönottoa ja juurruttamista maaseutumaisiin toimintaympäristöihin ja kyliin.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry: Eloa Elokotiin

Toiminta-alue: Jyväskylä/Lutakko

Hankkeessa kehitetään terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä mahdollistavaa sekä syrjäytymistä ennaltaehkäisevää toimintaa Lutakon alueen ikääntyneille Jyväskylässä. Tavoitteena on vahvistaa alueen ikääntyneiden osallisuutta ja yhteistöllisyyttä yhteisesti toteutetun toiminnan avulla.

Kirkkopalvelut ry ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö: IkäArvokas

Toiminta-alue: Keski-Uusimaa, Jyväskylä, Oulu, Kainuu

Hankkeessa tuetaan haastavassa elämäntilanteessa olevien tai yksinäiseksi itsensä kokevien ikäihmis­ten kotona asumista ja lisätään heidän osallisuuttaan etsi­vää vanhustyötä hyödyntäen. ”Hoksauta minut” -korteilla voi ilmaista huolensa kohtaamistaan ikäihmisistä.

Kotipirtti ry: Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä

Toiminta-alue: Tampere/Käräjätörmä

Käräjätörmään Tampereelle rakennetaan monisuku­polvinen yhteisökylä, jonka keskuksena on Kotipirtin palvelutalon ympärille rakentuva palvelukortteli ja kylätalo. Hankkeessa kehitetään muistiystävällistä asumi­sta ja alueellista yhteisöllisyyttä, jotka tukevat eri-ikäisten asumisviihtyisyyttä ja osallisuutta.

Nääsville ry: Virkeät Ikämiehet

Toiminta-alue: Tampere

Virkeät Ikämiehet -hanke kutsuu tamperelaiset eläkeikäiset miehet monipuolisen ravitsemuksen ja mielekkään liikunnan pariin. Lisäksi miehiä kannustetaan hyödyntämään digilaitteita oman hyvinvoinnin tukemisessa.

 Omakotisäätiö: KANTO-hanke

Toiminta-alue: Helsinki/Puotila

Helsingin Puotilassa toimiva KANTO-hanke ehkäisee yksi­näisyyttä ja tarjoaa kotona asuville ikäihmisille kohtaamispaikan, jossa on mahdollisuus osallistua itseä kiinnostavaan toimintaan. Toiminnan kulmakiviä ovat löytävä vanhustyö, ikäihmisten osallisuuden ja toimijuuden edistäminen sekä vapaaehtoistoiminta kotona asuvien ikäihmisten tueksi.

Oulun Seudun Mäntykoti ry: Kotiväki-hanke

Toiminta-alue: Oulu

Hanke järjestää kaltoinkohtelun ja lähi­suhdeväkivallan uhan alla eläville ikäihmisille yksilö- ja ryhmätoimintaa, lisää tietoisuutta aiheesta sekä tuottaa turvataitomateriaalia.

Pohjois-Karjalan Martat ry: VIRKEE – Vireästi Karjalassa

Toiminta-alue: Pohjois-Karjala

Virkee on ikäihmisten ja heidän läheistensä ravitsemusta, toimintakykyä ja hyvinvointia tukeva hanke. Hankkeella tuetaan yli 60-vuotiaiden ikäihmisten arkea yhteisöllisen tekemisen ja ravitsemusneuvonnan keinoin Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Savon Kylät ry: Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön

Toiminta-alue: Pohjois-Savo

Tuemme ikäihmisten hyvää elämää kylillä ja maaseudulla tuomalla lähelle matalan kynnyksen virkistyspäiviä. Kylien asukkaat saavat mielekästä tekemistä ja yhteisöllisyyden kokemuksia, vertaistukea, sekä tietoa ja ohjausta aiheista, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sisällöt suunnitellaan yhdessä ikäihmisten ja kylätoimijoiden kanssa.

Siskot ja Simot ry: KOKEVA – Kohtaamisia Keravan asuinalueiden ikääntyneille

Toiminta-alue: Kerava/Kilta, Savio, Ahjo

Hankkeessa kehitetään kotona asuvien ikäihmisten osal­lisuutta yhteisöllisen naapurikerhotoiminnan ja sitä tukevan vapaaehtoistoiminnan avulla. Yksin aikaansa viettävät vanhukset ja muut asukkaat voivat tavata toisiaan matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa.

Sovatek-säätiö: Verkosta voimaa ja vertaistukea

Toiminta-alue: Keski-Suomi ja Pirkanmaa

Hankkeessa vahvistetaan Keski-Suomen ja Pirkanmaan omaishoitajien mielen hyvinvointia, osallisuutta, elämänhallintaa ja digiosaamista. Osaksi omaishoitoyhdistyksien toimintaa jalkautetaan verkkopohjainen mielen hyvinvoinnin OMApolku-malli.

Suomen Asumisen Apu ry: Parempaa Elämää Lähitoiminnalla

Toiminta-alue: Espoo

Ikäihmisille suunnattu, vapaaehtoisten luotsaama Porinaporukka-toiminta tuo yhdessä tekemistä ja seuraa espoolaisiin asuinyhteisöihin. Toiminnan tarkoituksena on tukea kotona asumista, lisätä yhdessäoloa ja vähentää yksinäisyyttä.

Suomen muistiasiantuntijat ry: Lupa puhua

Toiminta-alue: Helsinki, Hanko, Porvoo

Rakennamme hyviä kohtaamisia muistiperheiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten välille. Kannustamme huolten puheeksi ottamiseen, luomme rakentavan keskustelun mahdollisuuksia ja etsimme keinoja helpottaa ammattilaisen työtä. Päätavoitteenamme on lisätä kotona asuvien muistiperheiden jaksamista ja hyvinvointia.

Suomen Punainen Risti: Kohdataan kylillä ja keskuksissa

Toiminta-alue: Lappi, Turunmaa, Länsi-Suomi

Hankkeella vähennetään ikääntyneiden yksinäisyyttä, lisätään osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia. Kertaluonteisen ystävätoiminnan, etsivän työn, kynnyksettömien kohtaamispaikkojen ja verkostotyön avulla vahvistetaan lisäksi ikääntyneiden selviytymiskykyä arjessa ja arjen häiriötilanteissa.

 TampereMissio ry: Kaiku-hanke

Toiminta-alue: Tampere/Kaukajärvi

Hankkeen tarkoitus on tavoittaa Kaukajärven alueen iäkkäitä asukkaita ja tukea heitä löytämään keinoja arjessa pärjäämiseen erilaisissa elämäntilanteissa. Yhdessä alueen asukkaiden kanssa avataan korttelikerhoja, jotka mahdollistavat ikääntyneille osallisuuden ja vaikuttamisen lähellä kotia.

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry: Sippe-hyvinvointikutsut

Toiminta-alue: Turku ja lähialueet, valtakunnallinen

SIPPE-projektin keskiössä on uudenlainen vapaaehtoistoiminta ikääntyneille: Sippe-hyvinvointikutsut, joissa vapaaehtoinen hyödyntää omia vahvuuksiaan. Turun alueen toiminnan vahvistamisen lisäksi levitämme Sippe-mallia ympäri Suomea uusille paikkakunnille. Tavoitteena on muovata Sippe alueellisiin tarpeisiin sopivaksi, pysyväksi toiminnaksi.

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry: Mummonmarkan vartijat

Toiminta-alue: Valtakunnallinen

Hankkeessa lisätään tietämystä ikääntyneisiin kohdistuvan taloudellisen kaltoinkohtelun ilmenemismuodoista sekä niiden torjunnasta tiedottamalla ja kouluttamalla.

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry: Kulttuuria minulle

Toiminta-alue: Varsinais-Suomi pois lukien Salo ja Somero

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ikääntyvien muistiasiakkaiden osallisuutta ja hyvinvoinnin kokemusta taiteen ja kulttuurin keinoin. Hankkeessa suunnitellaan ja otetaan käyttöön palvelupolkuja, joiden avulla tavoitetaan muistiasiakkaita ja ohjataan heidät kulttuuritarjonnan pariin.

ViaDia Joensuu ry: Ehtoovirkku-hanke

Toiminta-alue: Joensuu/Rantakylä-Utra

Hanke tarjoaa aktivoivaa ja osallistavaa toimintaa ryhmien, koulutusten, tapahtumien, retkien ja etsivän työn avulla. Tavoitteena on edistää ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä vaikutusmahdollisuuksia yhteisössään.