Siirry sisältöön

Tutustu Elämänote-ohjelman hankkeisiin

Osallisuutta, elämänhallintaa ja hyvää arkea järjestöjen yhteistyöllä

Elämänote-ohjelmassa on mukana 20 hanketta, jotka tukevat toiminnallaan haastavissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja osallisuutta. Hankkeet toimivat noin 80 paikkakunnalla. Mukana on sekä paikallisia että valtakunnallisia hankkeita.

Hankkeiden valinnassa on kiinnitetty huomiota siihen, miten ne tavoittavat iäkkäitä esimerkiksi löytävän työn ja yhteistyökumppaneiden avulla. Iäkkäiden kokemaa osallisuutta ja elämänhallintaa pyritään parantamaan esimerkiksi rakentamalla ja vahvistamalla sosiaalisia kontakteja.

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry: Kortteleihin kulttuuria

Toiminta-alue: Etelä-Pohjanmaa + Isokyrö

Hanke siirtää Kylille kulttuuria -toimintamallin Etelä-Pohjanmaan kaupunkien keskustoihin ja taajamiin lähelle ikäihmistä esim. omaan taloyhtiöön tai muihin ryhmätiloihin alueella. Ikäihmisten kanssa yhdessä kehitetään ja perustetaan matalan kynnyksen kulttuuriharrasteryhmiä, jotka toimivat aluksi työntekijän ohjauksella ja jatkossa itseohjautuvasti vapaaehtoisten voimin ja hanketyöntekijöiden tukemina. https://www.muistiyhdistys.fi/kortteleihin-kulttuuria

Fingerroosin säätiö: Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Toiminta-alue: Uusikaupunki, Laitila ja muut Vakka-Suomen kunnat

Turussa kehitetyn löytävän vanhustyön toimintakonseptin levittäminen ja juurruttaminen Varsinais-Suomeen laajemmin, huomioiden paikalliset toimintakulttuurit ja ikääntyneiden omat alueelliset näkemykset työn suuntaamisessa. Erityisesti painotetaan mallin soveltamista, käyttöönottoa ja juurruttamista maaseutumaisiin toimintaympäristöihin ja kyliin. http://www.fingerroos.net/loytava-vanhustyo/

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry: Eloa Elokotiin 2020

Toiminta-alue: Jyväskylä/Lutakko

Hankkeessa kehitetään terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä mahdollistavaa sekä syrjäytymistä ennaltaehkäisevää yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaa Lutakon alueen ja Elokodin ikääntyneille Jyväskylässä. Hanke mahdollistaa alueen ikääntyneille yhteisen matalankynnyksen olohuoneen. Ryhmätoimintaa toteutetaan ylisukupolvisuuden periaatteella yhteistyössä alueen päiväkodin kanssa. https://jyvaskylanhoivapalvelut.fi/projektit/eloa-elokotiin/

Kirkkopalvelut ry ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö: IkäArvokas – Etsivä ja osallistava vanhustyö (2018-2021)

Toiminta-alue: Keski-Uusimaa, Jyväskylä, Oulu, Kainuu

Kirkkopalvelut ry:n ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön yhteistyöhanke jatkokehittää ja levittää etsivän vanhustyön mallia valtakunnallisesti Järvenpäästä ja Oulusta käsin. Toimintamallissa tavalliset ihmiset, naapurit, bussikuskit, taksit, apteekit, kyläkauppiaat jne. voivat ilmaista ”Hoksauta minut” -korteilla huolensa kohtaamistaan ikäihmisistä. Toiminnassa löydetyt ikäihmiset ohjataan heidän tarpeitaan vastaaviin toimintoihin ja palveluihin. https://www.kirkkopalvelut.fi/hyvinvointi/ikaarvokas/

Kotipirtti ry: Yhteisöllisyyden edistäminen Käräjätörmän monisukupolvisessa yhteisökylässä

Toiminta-alue: Tampere/Käräjätörmä

Käräjätörmään rakennetaan monisukupolvinen yhteisökylä, jonka keskuksena on Kotipirtin palvelutalon ympärille rakentuva palvelukortteli ja kylätalo. Palvelukortteliin tulee 100 asuntoa, joista osa on muistisairaille asukkaille. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia asumisen ja yhteisöllisyyden toimintatapoja, jotka tukevat eri-ikäisten asumisviihtyisyyttä ja osallisuutta.  https://www.karajatorma.fi/yhteisokyla/#_hanke

Nääsville ry: Virkeät Ikämiehet – vireyttä elämään ruuasta ja liikunnasta digitalisaatiota hyödyntäen

Toiminta-alue: Tampere

Hankkeessa kehitetään asiakaspolkuja liikunnan ja ravitsemusohjauksen pariin, esim. järjestämällä tietoiskuja ja luentoja sekä kehittämällä liikunta- ja ravitsemussisältöinen ammattilaisten ohjaama ryhmätoimintamalli. Vapaaehtoisten avulla madalletaan ikämiesten kynnystä hyödyntää digitaalisia sovelluksia, jotka kannustavat liikkumiseen ja hyvään ravitsemukseen. Lisäksi kehitetään digitaalinen tulosmittari. https://naasville.fi/virkeat-ikamiehet/

 Omakotisäätiö: KANTO-hanke

Toiminta-alue: Helsinki/Puotila

Hankkeen tavoitteena on kehittää kansallisesti toimiva konsepti ikäihmisten parempaan kotona selviytymiseen. Toiminnan kulmakivinä ovat löytävä vanhustyö, vapaaehtoistoiminta sekä ikäihmisten osallistava toiminnallisuus. Hankkeessa kehitetään helposti lähestyttävä tapaamispaikka ikäihmisten itseohjautuvaan toimintaan sekä osallistumista ja liikkumista helpottavia ratkaisuja sinne pääsemiseksi. https://omakotisaatio.fi/index.php/avoin-kohtaamispaikka/

 Oulun Seudun Mäntykoti ry: Kotiväki-hanke

Toiminta-alue: Oulu

Hankkeen tavoitteena on löytää kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan uhan alla eläviä iäkkäitä sekä kehittää heille vertaistoimintaa ja selviytymismalleja. Turvataitoja vahvistetaan harjoittelemalla itsensä suojelemista ryhmissä, jonka lisäksi hankkeessa tuotetaan turvataito-opas ja materiaalia ikääntyneiden itsensä käyttöön. http://www.mantykoti.fi/kotivaki/

Pohjois-Karjalan Martat ry: VIRKEE – Vireästi Karjalassa

Toiminta-alue: Pohjois-Karjala

Hankkeella tuetaan erityisesti uudessa elämäntilanteessa olevien ikäihmisten arkea kotitalous- ja ravitsemusneuvonnalla, jota toteutetaan luentoina sekä yksilö-, ryhmä- ja joukkoneuvontana. Hankkeessa tehdään myös opintomatkoja terveellisten elämäntapojen edistämisen kohteisiin ja järjestetään arkiruokakursseja sekä tuotetaan monipuolisesti verkossa hyödynnettävää terveysviestintämateriaalia. https://www.martat.fi/pohjois-karjala/virkee/

Pohjois-Savon Kylät ry: Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön

Toiminta-alue: Pohjois-Savo

Hankkeessa järjestetään harvaan asutun maaseudun ikäihmisille matalan kynnyksen palvelupäiviä. Palvelupäivillä ikäihmiset saavat tukea turvalliseen kotona asumiseen, tietoa ja ohjausta etäasioinnin ja -osallistumisen mahdollisuuksista sekä kotiin tuotavista palveluista. Tiedon lisäksi palvelupäivät tuottavat osallistujille kokonaisvaltaista hyvinvointia, sosiaalisia kontakteja, yhteisöllisyyden kokemusta ja kiinnittymistä lähiyhteisöön. https://www.pohjois-savonkylat.fi/tutustu-hankkeisiimme/ikaihmiset-kiinni-lahiyhteisoon/

Siskot ja Simot ry: KOKEVA – Kohtaamisia Keravan asuinalueiden ikääntyneille

Toiminta-alue: Kerava/Kilta, Savio, Ahjo

Hankkeessa kehitetään Keravan kaupungin Killan, Savion ja Ahjon asuinalueiden kotona asuvien ikäihmisten osallisuutta yhteisöllisen virike- ja vertaisryhmätoiminnan ja niitä tukevan vapaaehtoistoiminnan avulla. Yksin aikaansa viettävät vanhukset ja muut alueen tai taloyhtiön asukkaat yhdistetään toimimaan yhdessä matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa.  https://www.siskotjasimot.fi/kokeva-kerava/

 Suomen Asumisen Apu ry: Parempaa Elämää Lähitoiminnalla

Toiminta-alue: Espoo

Hankkeessa kehitetään lähitoimintaa erilaisissa asuinyhteisöissä. Tavoitteena on synnyttää helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen kohtaamisia ja vapaaehtoisvetoista toimintaa ikääntyneille. Kokeilujen avulla selvitetään mitä toiminnan onnistuminen edellyttää asuinyhteisöiltä (asukkaat, vapaaehtoiset, tilat) ja millaisia sitoumuksia toiminnan juurruttaminen vaatii yhteistyöverkostolta. Toiminnasta kehitetään monistettavissa oleva malli. https://www.porinaporukka.fi/

Suomen muistiasiantuntijat ry: Lupa puhua -mallin kehittäminen

Toiminta-alue: Helsinki, Hanko, Porvoo

Kotona asuvan muistisairaan ja hänen puolisonsa huolten puheeksi ottaminen ja rajoittamistoimien vähentäminen räätälöidyn ja systemaattisen lupa puhua -mallin avulla. Huolten puheeksi ottamisen tavoitteena on paitsi normalisoida huolenaiheita, myös kehittää ja ylläpitää muistisairautta sairastavia ihmisiä ja heidän puolisoitaan tukevia verkostoja. https://sumut.fi/suomen-muistiasiantuntijat/muistiperheet-yhteistyokumppaneina-lupa-puhua-hanke/

Suomen Punainen Risti: Kohdataan kylillä ja keskuksissa

Toiminta-alue: Lappi, Turunmaa, Länsi-Suomi

Hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoimintaan pohjautuvaa etsivää ja löytävää ystävätoimintaa sekä malleja kertaluonteiseen ja lyhytkestoiseen ystävätoimintaan. Sivukylille ja ruotsinkieliselle saaristoalueelle luodaan kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja, joissa koulutetaan ja harjoitetaan ikäihmisten valmiuksia toimia erilaisissa arjen häiriötilanteissa.  https://rednet.punainenristi.fi/kohdataankylillajakeskuksissa

 TampereMissio ry: Kaiku-hanke

Toiminta-alue: Tampere/Kaukajärvi

Hankkeessa perustetaan Tampereen Kaukajärven alueelle asukaslähtöistä korttelikerhotoimintaa, joka vahvistaa ikäihmisten lähiyhteisöön kuulumista. Toiminnan avulla etsitään keinoja köyhyyden vähentämiseksi. Kerhojen toimintamuodot suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaan. https://tamperemissio.fi/toiminta/tule-mukaan/ikaihmisille/avoimet-korttelikerhot-60

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry: Sippe-hyvinvointikutsut

Toiminta-alue: Turku ja lähialueet, valtakunnallinen

Hankkeessa kehitetään uudentyyppistä vapaaehtoistoimintaa, levitetään valtakunnallisesti Sippe-hyvinvointikutsujen mallia sekä vapaaehtoisten koulutusohjelmaa. Toiminnan perusideana on, että kuka tahansa voi kutsua koulutetun Sippe-esittelijän kotiinsa tai yleiseen tilaan pitämään ikäihmisille suunnatut maksuttomat hyvinvointikutsut. Noin tunnin mittaisten kutsujen teemoja ovat mm. ravitsemus, uni ja lepo, osallisuus, luonto, liikunta sekä musiikki. https://kotikunnas.fi/sippe-projekti/

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry: Mummonmarkan vartijat

Toiminta-alue: Valtakunnallinen

Hankkeessa lisätään tietämystä ikääntyneisiin kohdistuvan taloudellisen kaltoinkohtelun ilmenemismuodoista ja niiden torjunnasta tiedottamisen, kouluttamisen ja opaslehtisen avulla. Hankkeen aikana järjestetään koulutuskiertue aihealueesta. Tavoitteena on lisätä myös suuremman yleisön tietämystä ikääntyneiden taloudellisesta kaltoinkohtelusta, jotta ilmiön torjunta yhteiskunnassa vahvistuu. https://www.mummonmarkanvartijat.fi/

Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter: Verkosta voimia ja vertaistukea

Toiminta-alue: Keski-Suomi ja Pirkanmaa

Hankkeessa jalkautetaan omaishoitajien tukemiseksi suunniteltu mielen hyvinvoinnin malli OMApolku, joka sisältää verkossa tapahtuvan työskentelyn lisäksi ohjattuja kasvokkain tapahtuvia vertaisryhmätapaamisia. Hankkeessa lisätään yleistä tietoisuutta omaishoitajien mielen hyvinvoinnin tukemisen tärkeydestä sekä luodaan materiaalia mallin kanssa työskentelevien tueksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. http://gerocenter.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/omaishoitajien-psyykkisen-hyvinvoinnin-edistaminen/

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry: Kulttuuria minulle

Toiminta-alue: Varsinais-Suomi pois lukien Salo ja Somero

Hankkeessa suunnitellaan ja otetaan käyttöön palvelupolkuja, joiden avulla tavoitetaan muistiasiakkaita ja ohjataan heidät kulttuuritarjonnan pariin. Hankkeen tavoitteena on taiteen ja kulttuurin keinoin sekä omaisia ja läheisiä osallistamalla lisätä aktiivisuutta ja toimijuutta muistiasiakkaiden arkeen. Yhteistyötahoina on mukana sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan toimijoita. https://www.muistiturku.fi/fi/hankkeet/kulttuuria-minulle/

ViaDia Joensuu ry: Ehtoovirkku-hanke

Toiminta-alue: Joensuu/Rantakylä-Utra

Hanke aktivoi ja osallistaa ikäihmisiä matalan kynnyksen toimintaan harrastus- ja vertaisryhmien, koulutusten, tapahtumien ja retkien keinoin. Tavoitteena on mm. lisätä löytävää työtä ja lähialueen toimintamahdollisuuksia sekä vahvistaa yhteistyöverkostoa. Hankkeessa järjestetään myös kotiapua ja ystäväpalvelua vapaaehtoisresurssien mukaisesti. http://www.viadia.fi/joensuu/ehtoovirkku/