Siirry sisältöön

Ovatko kuntasi kynnykset korkealla?

Järjestöillä on erityisosaamista ja edullista matalan kynnyksen toimintaa, joka täydentää kuntien ja yritysten palvelutarjontaa iäkkäille. Yhteistyö järjestöjen kanssa on kunnille kustannustehokas tapa edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä. Sopivien tilojen löytäminen ja kuljetusten järjestäminen voivat kuitenkin muodostua esteeksi pienillä resursseilla toimiville järjestöille. Kuntien tulisikin aktiivisesti kartoittaa vapaita tiloja ja tarjota niitä järjestöjen käyttöön matalan kynnyksen kohtaamispaikoiksi.

Iäkkäiden määrä lisääntyy Suomessa voimakkaasti ja suuri osa heistä on yksin asuvia. Kasvava yksinäisyyden ja turvattomuuden kokeminen lisää paitsi julkisten palveluiden, myös yhteisöllisyyttä edistävien toimintojen tarvetta. Yksinäisyyttä voidaan vähentää sekä yhteisöasumisen ratkaisuilla että järjestämällä asuinalueille ikääntyneiden tapaamis- ja toimintapaikkoja. Sujuva ja riittävä paikallisliikenne, saavutettavat lähipalvelut ja tieto siitä, mistä saa tarvittaessa apua, merkitsevät paljon ja tuovat turvallisuuden tunnetta. (THL: Tutkimuksesta tiiviisti 25/2018Elämänote-ohjelman osallisuustutkimus.)

Ennakoivan, iäkkäiden osallisuutta edistävän toiminnan tukeminen on kunnalle merkittävästi halvempaa kuin sairaanhoito. Suomalainen FINGER-tutkimus osoittaa ennaltaehkäisyn olevan muistisairauksissa tehokkain hoitomuoto. Järjestöt voivat tarjota iäkkäille mielekästä yhteisöllistä ja osallistavaa tekemistä, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisee muistihäiriöitä. Säännöllinen sosiaalinen toiminta tuo arkeen rytmiä ja merkitystä. Esimerkiksi Elämänote-hankkeiden toiminnassa iäkkäillä on tilaisuus tulla kohdatuksi, toimia ja vaikuttaa asioihin yhdessä muiden kanssa.

Järjestöjen palvelut vähentävät eriarvoisuutta

Kunnat voivat vastata lain ja sote-uudistuksen tuomiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen velvoitteisiin yhteistyössä järjestöjen kanssa. Järjestöt kunnan kumppanina voivat tarjota tukea ja toimintaa kotona asuville iäkkäille ja näin vahvistaa heidän hyvinvointiaan. Järjestöhankkeiden toiminnan piiriin ovat tervetulleita kaikki, myös kaikkein vaikeimmassa elämäntilanteessa olevat ihmiset. Ilmainen matalan kynnyksen toiminta laajentaa kunnan ja yksityisen sektorin palvelutarjontaa ja auttaa näin merkittävästi vähentämään iäkkäiden eriarvoisuutta.

Helposti saavutettavien ja esteettömien tilojen lisäksi kuljetukset ovat välttämättömiä iäkkäiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Erityisesti haja-asutusalueilla järjestöjen tuottaman toiminnan saavutettavuus edellyttää riittävien kuljetusten järjestämistä. Järjestöillä itsellään on hyvin harvoin resursseja kuljetusten järjestämiseksi.

Jos järjestötoiminta paikkakunnalla hiipuu, menetetään samalla suuri määrä yhteiskunnalle arvokasta vapaaehtoistyötä. Iäkkäät ovat usein aktiivisia toimijoita paitsi lähisuhteissaan, myös vapaaehtoistyössä. Heidät tulisikin nähdä yksilöinä ja voimavarana pelkkiä kustannuksia tuottavan joukon sijasta. On laskettu, että vapaaehtoistyöhön sijoitetulle yhdelle eurolle saadaan noin kuusinkertainen tuotto. Tätäkin kautta on selvää, että järjestö- ja vapaaehtoistyön toimintaedellytysten turvaaminen hyödyttää kuntia taloudellisesti.

Koordinaattori Lea Stenberg ja tutkija Hanna-Kaisa Hoppania, Elämänote-ohjelma