Siirry sisältöön

Osallisuudesta ulossuljetut

”Yksinäisyys tuo mukanaan vahvaa arvottomuuden tunnetta. En saa onnistumisia tai hyvää palautetta omasta toiminnastani ja iloa yhteistyöstä muiden kanssa. Ulkopuolisuuden tunne saa minut epäilemään omia kykyjäni ja osaamistani enkä enää koe olevani tarpeeksi hyvä esimerkiksi uuteen työpaikkaan. Tähän toki vaikuttavat myös lukuisat työnhakuprosessit, jotka ovat päättyneet, moni ihan loppumetreilläkin, hyvien jatkojen toivottamiseen uuden työn sijaan. En ole tällä hetkellä osa mitään yhteisöä, jossa voisin olla hyödyksi ja saada merkityksellisyyden tunnetta. En koe perheen olevan tähän riittävä yhteisö, vaikka heitä rakastankin. Minulla ei ole mitään omaa.”

Eriarvoisuuden vähentämisen ja osallisuuden lisäämisen Arvokas-avustusohjelma (2018–2021) keräsi keväällä kokemuksia yksinäisyydestä osaksi Sinä olet arvokas -kampanjaa. Halusin aloittaa tämän kirjoituksen yhdellä saamallamme vastauksella, jossa yksinäisyyden, osallisuuden ja ulossulkemisen teemat kietoutuvat vahvasti toisiinsa.

Arvokas-ohjelmassa ajattelemme, että osallisuuden kokemus muodostuu, kun tunnemme olevamme tasavertaisia jäseniä yhteiskunnassa sekä omissa yhteisöissämme, kuten työpaikalla, harrastuspiireissä ja naapurustossa. Osallisuus ei toteutuakseen vaadi aktiivista osallistumista, vaan jokainen voi osallistua yhteisöihinsä omien voimavarojensa mukaan. Osallisuuden kokemus on tärkeä, sillä se tukee monin tavoin hyvää elämää ja terveyttä.

Emme kuitenkaan lähde kohti osallisuutta samalta viivalta. Arvokas-ohjelman 25:ssä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen hankkeessa on lähdetty tavoittamaan eri tavoin haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, ja tehty paljon töitä osallisuuden kokemuksen vahvistamiseksi.

Yksilölliset kohtaamiset vahvistavat

Arvokkaan seurantakyselyssä hankkeiden toimintaan osallistuneilta ihmisiltä kysyttiin, kokevatko he, että ihmiset suhtautuvat heihin pääsääntöisesti positiivisesti. Joka kolmas vastaaja kertoi kokevansa näin vain joskus, hyvin harvoin tai ei koskaan. Tämä tulkintamme mukaan ulossulkemista kokenut vastaajajoukko erottui muista vastaajista myös muiden kysymysten kohdalla. He osallistuivat selkeästi muita harvemmin muuhun toimintaan, olivat muita harvemmin tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa sekä kokivat hieman muita vähemmän kuulumisen tunteita erilaisia tahoja kohtaan. He arvioivat yhteiskunnallisen asemansa keskimäärin muiden arvioita matalammaksi, uskoivat vähemmän mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun sekä suhtautuivat muita pessimistisemmin tulevaisuuteensa. Näiden eri havaintojen välisistä syy-seuraussuhteista emme tiedä, mutta näistäkin tuloksista piirtyy kuva ulossulkemisen ja osallisuuden noidankehästä.

Järjestöillä on kuitenkin käsissään paljon mahdollisuuksia osallisuuden kokemusten tarjoamiseen ja osallisuuden kokemusten vahvistamiseen. Arvokkaan monimuotoisia hankkeita yhdistävät ainakin yksilölliseen kohtaamiseen perustuva työote, ennakkoluuloton ja ihmisten vahvuuksista lähtevä toiminta ja mahdollisuus muokata toiminnasta osallistujien näköistä. Näillä eväillä monet sellaisetkin ihmiset, joiden sidokset muihin ihmisiin ja yhteisöihin ovat olleet hauraita, ovat päässeet kokeilemaan siipiään.

Kirsti Kuusterä, ohjelmapäällikkö, Arvokas-avustusohjelma, Setlementtiliitto ry

Arvokas (2018–2021) on eriarvoisuutta vähentävä ja osallisuutta edistävä ohjelma, johon kuuluu 25 hanketta ja Suomen Setlementtiliiton koordinaatiohanke. Arvokkaan hankkeet luovat mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen ja vähentävät sitä kautta eriarvoisuutta. Avustusohjelmaa tukee STEA Veikkauksen tuotoilla. Tutustu Arvokas-ohjelmaan täällä.