Siirry sisältöön

Elämänote-ohjelman koordinaatio

Elämänote-ohjelmassa (2018–2021) 20 hanketta työskenteli eri tavoin ikäihmisten osallisuuden, elämänhallinnan ja hyvän arjen edistämiseksi. Hankkeiden tukena toimi moniammatillinen koordinaatioryhmä, joka auttoi ohjelman hankkeita saavuttamaan tavoitteensa, nosti esille ohjelman teemoja ja ikäihmisten omaa ääntä sekä tuotti tietoa osallisuudesta.

Ohjelman koordinaation toimintaa arvioivan raportin voi lukea tästä: Elämänote-ohjelman koordinoinnin arviointi.

Koordinaation tuki hankkeille

Hankkeiden yksilöllinen tuki muodostuu mentoroinnin, viestinnän ja arvioinnin sparrauksesta. Mentorit keskustelevat hankkeissa työskentelevien henkilöiden kanssa tehdystä työstä ja tulevista suunnitelmista kaksi-kolme kertaa vuodessa. Yksilöllisen arviointituen lisäksi hankkeita on tuettu mm. vertaisarvioinnin alkuun. Lisäksi hanketyöntekijöiltä kerätään seurantatietoa, sanoitetaan yhteisiä teemoja ja yhteiskehitetään toimintatapoja.

Elämänote-ohjelman ytimessä on hankkeiden keskinäinen verkottaminen yhteistyön ja toisilta oppimisen mahdollistamiseksi. Koordinaatio toteuttaa kaksi kertaa vuodessa verkostopäivät, joissa hankkeilla on mahdollisuus tutustua toistensa toimintaan ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Lisäksi koordinaatio järjestää eri teemojen tiimoilta pienempiä teemoitettuja etätapaamisia noin kahden viikon välein.

Koordinaatio tarjoaa hankkeille koulutusta ja tietoa. Hankkeiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta järjestetään räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Lisäksi hankkeita kannustetaan osallistumaan koordinaation taustatahojen Ikäinstituutin ja VALLIn koulutuksiin, verkostoihin ja kampanjoihin. Kerran kuukaudessa koordinaatio koostaa sisäisen uutiskirjeen, joka osaltaan ohjaa työtä tukevan lisätiedon lähteille.

Yhteiskehitetyt arvioinnin lomakkeet, hankkeiden välisen vertaisarvioinnin fasilitointi, koulutukset sekä yksilöllinen tuki luovat ohjelman hankkeille tukevan arvioinnin selkänojan, jonka avulla oman toiminnan kehittäminen ja tuloksien esiin nostaminen on mahdollista.

Tietoa hankkeiden ja päätöksenteon tueksi

Elämänote-koordinaatio vastaa ohjelman sisäisestä viestinnästä, tuottaa yhteisiä viestinnän materiaaleja sekä kouluttaa ja tukee hankkeita niiden omassa viestinnässä. Koordinaatio myös viestii ohjelman toiminnasta, tuloksista ja vaikutuksista, tuottaa yhteisiä viestinnän materiaaleja sekä ylläpitää valittuja viestintäkanavia.

Koordinaation tehtävä on tuottaa ja levittää tietoa päätöksenteon tueksi sekä paikallistason että valtakunnan päättäjille. Tavoitteena on, että päättäjät, hankepaikkakuntien viranomaiset sekä keskeiset valtionhallinnon toimijat tuntevat järjestöjen tuottamia hyviä käytäntöjä ja ratkaisumahdollisuuksia kotona asuvien iäkkäiden tukemiseksi.

Tutkimustietoa iäkkäiden osallisuudesta

Osana ohjelmatason arviointia koordinaatiohankkeessa tehdään laadullinen seurantatutkimus. Tutkimuksessa valmennetut eläkeikäiset vapaaehtoiset haastattelevat Elämänote-hankkeisiin osallistuvia iäkkäitä. Itse tutkimusprosessikin pyrkii siis vahvistamaan iäkkäiden osallisuutta.

Tutkimuksessa tarkastellaan, mikä tukee iäkkäiden kotona asumista ja osallisuuden vahvistumista sekä iäkkäiden ihmisten näkemyksiä, kokemuksia ja toiveita liittyen osallisuuteen. Lisäksi saadaan tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia Elämänote-järjestötoimintaan osallistumisella on. Osallisuustutkimuksen sivulle.

Ohjelman tavoitteet, toiminta ja tulokset on koottu myös Koordinaation hyödyt osallisuutta edistävässä kehittämisohjelmassa -posterille.

Elämänote Innokylässä.