Siirry sisältöön

Osallisuustutkimus

Elämänote-ohjelmassa tehty osallisuustutkimus luotasi iäkkäiden vahvuuksia, arkea ja kotona asumisen edellytyksiä. Tutkimus antaa eväitä iäkkäiden kotona asumisen tukemiseen ja osallisuuden edistämiseen niin järjestöille kuin kunnillekin.

Tutkimus tukee aiempaa käsitystä siitä, että esteetön, viihtyisä ja sosiaalisuutta tukeva asuinympäristö on lähtökohta toimivalle arjelle. Toimivat lähipalvelut ja tieto siitä, mistä saa apua tarvittaessa, merkitsevät paljon ja tuovat turvallisuuden tunnetta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuus on tärkeä osallisuuden vahvistaja. Maksupolitiikka ja digitalisaatio ovat siinä avainasemassa. Ikääntyneiden elämänhallinnan ja kotona asumisen kannalta omaiset ja muut läheiset ovat tärkeitä. Useimmissa ihmissuhteissa vastavuoroisuus on keskeistä, ja ikääntyneiden panos lähisuhteissaan ja yhteisöissään ansaitsisi lisää huomiota. Pitkä ikä on myös voimavara ja vahvuus.

Osallisuus syntyy kohtaamisista

Yhdessäolo ja yhdessä tekeminen nousivat esiin keskeisinä hyvinvoinnin lähteinä ja kuulumisen tunteen tuottajina. Elämänote-toiminta tarjosi tähän mahdollisuuden. Osallisuutta vahvistavaa kokemusta tukivat ennen kaikkea arvostavat ja myönteiset kohtaamiset toisten osallistujien kanssa. Joissakin tapauksissa keskeistä oli vertaistuki haastavassa elämäntilanteessa. Haastatteluissa korostui mahdollisuus olla toiminnassa mukana eri tavoin, omien halujen, resurssien, elämäntilanteen ja sosiaalisten tarpeiden mukaisesti. Toisille aktiivinen vaikuttaminen oli tärkeää, kun toiset halusivat olla vain mukana.

Ensimmäinen tutkimusraportti: Jos mä sit kerran tulen” – Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia, osa 1/2.

Toinen tutkimusraportti: ”Se on mukavampi yhdessä tehdä” – Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia, osa 2/2.

Aineisto on koottu iäkkäiden kanssatutkijoiden avulla

Haastatteluaineiston keräsivät 26 iäkästä valmennettua kanssatutkijaa 14 eri paikkakunnalta 33 haastateltavan kanssa. Tavoitteena oli saada tällä tutkimusmenetelmällä esiin tavallista paremmin iäkkäiden omia yksityiskohtaisia kokemuksia arjen osallisuudesta. Tutkimuksen toteuttamisesta julkaistiin Hanna-Kaisa Hoppanian, Anni Vilkon ja Päivi Topon artikkeli Gerontologia-lehdessä 2/2019.

Elämänote-ohjelmassa on vuonna 2019 koottu myös Iäkkäiden osallisuus: terveys, asuminen ja yhteisöllisyys – kirjallisuuskatsaus. Katsaus selvittää, millaista tutkimusta kotona asuvien iäkkäiden osallisuudesta on tehty ja mitä osallisuudesta voidaan sanoa tutkimustulosten perusteella.

Osallisuusapila, jossa kuvataan osallisuuden aineelliset ja aineettomat osatekijät.

Osallisuus on yhteyttä hyvinvoinnin lähteisiin. Osallisuuden viitekehys nelikenttänä.