Siirry sisältöön

Asumisen ennakoinnissa tarvitaan kaikkien panosta

Kuva: Siri Sipilä

Kuva: Siri Sipilä

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmalla tuetaan ikääntyvien ihmisten sekä kuntien asumisen ennakointia ja varautumista sekä ikäystävällisen asumisen ja asuinympäristöjen kehittämistä. Ohjelmassa on ollut mukana ARA sekä kuntia, kuntayhtymiä ja muutamia järjestöjä, Ikäinstituutti mukaan lukien.

Ympäristöministeriö järjesti 16.8. webinaarin, jossa esiteltiin kuntien ja kuntayhtymien ikääntyneiden asumisen kehittämishankkeita. Hankkeiden avulla on pyritty lisäämään ikääntyneiden asumisen ennakointia sekä kuntien että kansalaisten osalta, parantamaan asumisen ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä ja vahvistamaan kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistä kehittämistyötä ikääntyneiden asumisen kysymyksissä. Hankkeita on toteutettu tai ollaan toteuttamassa valtionavustuksella 57 kunnassa ja kuntayhtymässä.  

Tilaisuudessa hankkeitaan esittelivät Jyväskylä, Tampere, Hämeenlinna ja Kalajoki sekä hyvinvointialueista Lappi, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Karjala. Saatujen tulosten perusteella ikääntyneiden tietoisuus asumisen ennakoinnin ja varautumisen tärkeydestä on lisääntynyt ja aiheesta on saatu runsaasti uutta tietoa. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat tuottaneet mm. toimenpide- ja konseptiehdotuksia, kehittämissuunnitelmia sekä pilottikohteita ja -alueita ikäystävällisen asumisen edistämiseksi. Hankkeissa edistetään yhteisöllistä ja välimuotoista asumista, esteettömyyttä, tilojen ja ympäristöjen korjauksia sekä tuotetaan oppaita ja videoita. Saatujen kokemusten perusteella tuotetaan koulutuksia ja esimerkkejä kunnille sekä muille toimijoille. Tilaisuuden aineistot löytyvät ympäristöministeriön sivulta. 

Ikäohjelman tavoitteet ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi (2023–2027)

Osana kansallista ikäohjelmaa asumisen ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyden kehittäminen jatkuu myös vuosina 2023–2027. Tavoitteena on, että ihmiset itse ennakoivat ikääntymisen mahdollisesti tuomia haasteita asumisessaan, ikääntyneille soveltuvia esteettömiä ja muunneltavia asuntoja kehitetään, korjataan ja rakennetaan lisää, asuinympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä huomioidaan ikääntyvien tarpeet ja osallisuuden toteutuminen entistä paremmin sekä hyödynnetään teknologiaa asumisen tukena. 

Jotta ikäohjelman tavoitteisiin päästään, on lisättävä eri toimijoiden yhteistyötä sekä kehitettävä ja levitettävä edelleen hyviä käytäntöjä kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen välillä. Keskeistä tavoitteiden kannalta on, että ikääntyvät saavat hyvissä ajoin lisätietoa asumisen vaihtoehdoista sekä korjausneuvonnasta ja -avustuksista. Tässä työssä järjestöillä on tärkeä rooli – kuntien, hyvinvointialueiden, asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöalan toimijoiden rinnalla. 

Järjestöt ovat tuottaneet materiaaleja ja asumisen ennakoinnin työkaluja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ikääntyneille. Esimerkiksi asumisen testien ja tarkistuslistojen avulla voi arvioida omaa tulevaisuuden asumistaan turvallisuuden, muistiystävällisyyden tai esteettömyyden näkökulmasta. Järjestöissä tuotetaan myös tutkittua tietoa ikäystävällisestä asumisesta, annetaan korjausneuvontaa sekä kehitetään uusia asumisen ratkaisuja yhdessä ikääntyneiden kanssa. Järjestöjen työtä esiteltiin 18.5. järjestetyssä Asumisen ennakointi ja varautuminen kunnissa -webinaarissa.