Siirry sisältöön

Mistä koostuu iäkkään hyvä päivä?

Ikäinstituutin asiantuntijat esittelivät kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjille ratkaisuja iäkkäiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Hyvinvointi-infojen teemoina olivat osallisuus, terveysliikunta, ikäystävällinen asuinympäristö ja mielen hyvinvointi.

Ikäinstituutin ratkaisuehdotukset kohdistuvat kotona asuviin ikääntyneisiin, joilla on alkavia toimintakyvyn pulmia tai jotka elävät haasteellisissa elämäntilanteissa. Iäkkään hyvä päivä koostuu liikkumaan ja asioimaan kannustavasta arkiympäristöstä, jossa harrastukset löytyvät läheltä kotia ja tarjolla on mahdollisuuksia liikkua ja ulkoilla terveytensä kannalta riittävästi. Mielen hyvinvointi on hyvän arjen perusta.

Harrastukset lähelle kotia

Iäkkäät, joilla on toimintakyvyn ongelmia eivät pääse helposti osallistumaan kauempana kotoa järjestettävään toimintaan, kun kuljetuksiin ei löydy rahaa. Harrastustoimintaa tulisi silloin tuoda lähelle kotia. Se helpottaa osallistumista.

Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -toimintamalli tarjoaa yhteistä tekemistä taloyhtiöiden kerhohuoneisiin, pihoille ja lähiympäristöön. Toimintaa ohjaavat asukkaista ja muista vapaaehtoisista koulutetut TaloTsempparit. Toimintaa suunnitellaan laajasti kunnan eri toimijoiden kanssa. Yhdessä etsitään sopivia taloyhtiöitä ja vapaaehtoisia, järjestetään TaloTsemppari-valmennuksia ja käynnistellään toimintaa.

Kotikulmilla-toiminta on tuloksellinen ja kustannustehokas tapa edistää iäkkäiden osallisuutta ja toimintakykyä. Yhdessä suunniteltu tekeminen lisää kohtaamisia ja osallisuutta sekä vähentää yksinäisyyttä.

Voi liikkua ja ulkoilla riittävästi

Iäkkäät, jotka ovat vähentäneet päivittäistä liikkumista ja ulkoilua alkavien kremppojen myötä tulisi tunnistaa ja innostaa heitä osallistumaan maksuttomiin tai kohtuuhintaisiin voima- ja tasapainoryhmiin. Ohjatut ulkoiluryhmät kannustavat puolestaan turvalliseen ulkoiluun.

Ikäihmisten saumattomaan liikuntapalveluketjuun tarvitaan kunnan eri toimijoiden ja hyvinvointialueiden yhteistyötä. Sote-ammattilainen tunnistaa toimintakyvyltään heikentyneen iäkkään ja ohjaa hänet liikuntatoimen harjoittelujaksolle. Voimien karttuessa iäkäs voi jatkaa liikkumista kunnan, järjestöjen tai yksityisten toimijoiden liikuntaryhmissä.

Voima- ja tasapainoharjoittelu on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia ja niistä aiheutuvia vammoja ja hoitojaksoja. Säännöllinen liikkuminen lisää toimintakykyisiä vuosia ja siirtää hoivan tarvetta.

Arki sujuu turvallisesti

Iäkkäiden kuntalaisten tietoa ja kokemuksia asuinympäristönsä turvallisuudesta ei käytetä tällä hetkellä riittävästi asuinalueiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Yksi hyvä ja helppo keino koota iäkkäiden mielipiteitä on toteuttaa iäkkäiden turvallisuuskävely, jonka tuottamaa tietoa hyödynnetään hyvinvointikertomuksessa, paikallisessa turvallisuussuunnitelmassa sekä kunnan ikäpoliittisessa suunnitelmassa ja ikäystävällisyyden kehittämisessä.

Turvallisuuskävely toteutetaan virkamiestyönä yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Keskeisiä toimijoita ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä asuinympäristöjen suunnittelusta ja ylläpidosta vastaavat tahot, vanhusneuvostot, poliisi- ja pelastusviranomaiset, iäkkäitä edustavat järjestöt ja alueen asukkaat.

Turvallisessa lähiympäristössä ikääntynyt uskaltaa liikkua ja hoitaa asioitaan, toimintakyky pysyy yllä ja kaatumisten ja lonkkamurtumien riski pienenee. Turvallisuuskävely lisää vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristön suunnitteluun.

Mielen hyvinvointi osaksi hyte-työtä

Mielen hyvinvoinnin edistämisen merkitystä ei tunneta vielä riittävän hyvin ja iäkkäät ihmiset tarvitsevat lisää tietoa mielentaidoista, jotka tukevat heidän hyvinvointiaan arjessa. Mielen hyvinvoinnin edistäminen tulisi kiinnittää osaksi olemassa olevia toimintoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyörakenteita. Iäkkäitä kohtaavien ammattilaisten ja järjestötoimijoiden mielenterveysosaamista tulee vahvistaa ja tarjota välineitä iäkkäiden hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Mielen hyvinvoinnin edistäminen tukee toimintakykyä ja elämänlaatua, auttaa rakentamaan sosiaalisia suhteita ja osallisuutta, edesauttaa selviytymistä elämänmuutoksissa ja ikääntymisen nivelkohdissa. Se vahvistaa itsenäisesti pärjäämistä, vähentää palvelujen tarvetta sekä myötävaikuttaa itsestä huolehtimiseen ja terveellisiin elintapoihin.

Lisätietoa Ikäinstituutin ratkaisuehdotuksista

Yhdessä kotikulmilla -toiminta

Voimaa vanhuuteen -toiminta

Turvallisuuskävelyopas

Ikäturvallinen asuinalue -opas

Mielen hyvinvoinnin taitopankki, ikäopisto.fi