Siirry sisältöön

Ilkka Vuori: Toimintakykyä iäkkäille, säästöjä yhteiskunnalle ohjatun liikunnan palveluketjulla

75 -vuotta täyttäneitä suomalaisia on noin puoli miljoonaa. Määrä tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2040 mennessä. Ikäihmisten pysyminen terveinä ja toimintakykyisinä merkitsee elinvoimaa ja turvallisuutta heille ja pienempää hoivan ja hoidon tarvetta yhteiskunnalle. Suomen vanhuspolitiikan tärkeä tavoite on edistää iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuksia itsenäiseen elämään mahdollisimman pitkään.

Riittävä toiminta- ja liikkumiskyky on yksi itsenäisen elämän keskeinen edellytys. Säännöllinen liikunta on iäkkäille ihmisille vahvin päivittäisessä elämässä käytettävissä oleva toiminta- ja liikuntakykyä säilyttävä tekijä. Samalla tällainen liikuntaa ehkäisee yleisimpiä sairauksia, vähentää niistä johtuvia haittoja, edistää myönteistä mieltä ja kanssakäymistä sekä parantaa elämänlaatua.

Järjestelmällinen liikuntaharjoittelu vahvistaa edellä mainittuja vaikutuksia. Erittäin tärkeä määrätietoisen harjoittelun vaikutus iäkkäille itselleen ja yhteiskunnalle on kaatumisten ja niistä johtuvien murtumien väheneminen. Erilaista liikuntaa sisältäneet ohjelmat ovat vähentäneet terveiden, keskimäärin 75 -vuotiaiden henkilöiden kaatumisia ja kaatumisiin liittyviä murtumia neljänneksen. Erityisesti voiman, tasapainon ja liikkuvuuden lisäämiseen kohdennettu harjoittelu todennäköisesti vähensi kaatumisia enemmänkin, kolmanneksen (Sherrington ym. 2019).

Murtumat tulevat kalliiksi. Esimerkiksi yhden lonkkamurtuman hoitokulut ovat vuodessa keskimäärin 30 000 euroa. Ne nousevat noin 50 000 euroon, jos murtuma johtaa ympärivuorokautiseen hoivaan. Vuosittain leikkaushoitoa vaativia lonkkamurtumia on noin 6 000, joten pelkästään niiden hoitokustannukset ovat noin 180 milj. euroa vuodessa.

Iäkkäiden henkilöiden kaatumisia kannattaa ehkäistä. Ohjattu voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta kehittävä harjoittelu on siihen tehokkaaksi osoitettu keino. Sen käyttöön saaminen edellyttää palveluketjua, jonka avulla liikunnasta eniten hyötyvät iäkkäät tavoitetaan ja ohjataan asiantuntevasti suunniteltuun ja toteutettuun harjoitteluun. Tällainen palveluketju on valmiina Voimaa Vanhuuteen -ohjelman kehittämänä. Se on toteutettu tuloksellisesti iäkkäiden hyväksymänä matalan kynnyksen toimintana 86 Suomen kunnassa. Kustannukset yhtä osallistujaa kohti olivat noin 140 euroa vuodessa.

Terveyttä edistävien ja sairauksia ja vammoja ehkäisevien, vaikuttaviksi ja toteutettaviksi osoitettujen toimintojen tulisi olla käytössä ja niistä hyötyvien käytettävissä koko maassa. Esitän, että kaatumisten ja murtumien ehkäisyn tehostamiseksi ja muiden säännöllisen liikunnan hyötyjen saavuttamiseksi otetaan käyttöön Voimaa Vanhuuteen -ohjelmassa kehitetty ohjatun liikuntaharjoittelun palveluketju kaikissa Suomen kunnissa. Toimintaan tarvittavat varat ovat Voimaa Vanhuuteen -ohjelman kokemusten perusteella noin 1,5 milj. euroa neljäksi vuodeksi.

Ilkka Vuori
lääketieteen ja kirurgian tohtori, emeritusprofessori
Voimaa vanhuuteen -ohjelman johtoryhmän jäsen