Siirry sisältöön

Mielen hyvinvointia iäkkäiden palveluihin

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin -hankkeessa vahvistettiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten mielenterveysosaamista.

Mielen hyvinvointi ja sen merkitys palvelujen piirissä oleville iäkkäille

Mahdollisuus kokea myönteisiä tunteita, elämän merkityksellisyyttä ja mielen tasapainoa ovat jokaiselle ihmiselle tärkeitä asioita. Mielen hyvinvointiin kannattaa kiinnittää huomiota aina, ja erityisesti silloin, kun elämässä on muutoksia, menetyksiä tai esimerkiksi terveydentilaan liittyviä haasteita. Palvelujen piirissä olevilla iäkkäillä on usein jo monenlaista avun ja tuen tarvetta, jolloin on erityisen tärkeää saada tukea esimerkiksi pystyvyyden ja elämänhallinnan kokemiseen. Mielen hyvinvointi kuuluu jokaiselle ihmiselle elämäntilanteesta riippumatta.

Hankkeen keskeiset tulokset

Ratkaisuja-hanke kuuluu Mielenterveysstrategian toimeenpanohankkeiden kokonaisuuteen. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat keskeisessä asemassa, kun halutaan vahvistaa palveluiden piirissä olevien iäkkäiden mielen hyvinvointia.  Hankkeen kehittämisohjelma tavoitti 74 iäkkäiden palveluissa työskentelevää ammattilaista neljästätoista Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnasta kehittämään uusia mielen hyvinvointia vahvistavia toimintatapoja kotihoitoon, ympärivuorokautiseen hoitoon ja päivätoimintaan. Kehittämisohjelmiin osallistuneet ammattilaiset kokivat, että heidän ymmärryksensä aiheesta laajeni ja taidot iäkkäiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen lisääntyivät.

Hanke toimi kehittämisen, innostamisen ja vertaistuen areenana ja sen tuloksena luotiin 30 mielen hyvinvointia vahvistavaa toimintatapaa Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Alueelle luotiin myös ammattilaisista koostuva mentoriverkosto juurruttamaan kehitettyjä toimintatapoja. Tietoa kehitetyistä toimintatavoista ja hankkeen teemoista levitettiin seminaarien ja muiden tapahtumien avulla tavoittaen satoja kuulijoita ympäri Suomen. Hankkeen myötä iäkkäiden palveluihin tuotettiin myös materiaalipaketti, johon on koottu tietoa iäkkään mielen hyvinvoinnin vahvistamisesta sekä työkaluja asian edistämiseksi käytännön työssä. Hankkeessa myös kehitettiin ja pilotoitiin valmennuspolut kolmeen eri toimintaympäristöön: kotihoitoon, ympärivuorokautiseen hoitoon ja päivätoimintaan.

Mielen hyvinvoinnin teemoja, käytännön toimia ja työhyvinvointia

Ratkaisuja-hankkeessa iäkkäiden kokemusta elämänhallinnasta, kyvykkyydestä ja yhteenkuuluvuudesta vahvistettiin kehittämisohjelmissa luoduin käytännön toimintatavoin. Hoivakodeissa toteutettiin esimerkiksi arjen mielekkyyttä ja aikaansaamisen kokemusta tukevia yhteisiä projekteja iäkkäiden kanssa, kehitettiin yhteydenpitoa omaisiin ja kartoitettiin asukkaille merkityksellisiä asioita. Kotihoidossa ja päivätoiminnassa esimerkiksi pysähdyttiin elämäntarinoiden ja vahvuuksien äärelle ja lisättiin myönteiseen suuntaavaa vuorovaikutusta. Yhteinen tekeminen sekä iäkkäiden kanssa että työyhteisön kesken, mielen hyvinvoinnin teemoihin syventyminen ja mielen hyvinvoinnin osatekijöiden oivaltaminen tuotti paljon hyvää myös työntekijöille. Asiakkaan mielen hyvinvointi heijastuu aina myös iäkkään ja ammattilaisen väliseen vuorovaikutukseen.

Hanke päättyy, teema jatkuu

Ratkaisuja-hanke kaartaa loppusuoralle tänä kesänä, mutta ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin vahvistamisen työ jatkuu Ikäinstituutissa aktiivisena. Syksyllä on tulossa iäkkäiden palveluissa työskenteleville ammattilaisille mielen hyvinvoinnin vahvistamisen kurssikoulutus. Ratkaisuja -hankkeessa tuotetun materiaalipaketin voi tilata syksyllä painettuna versiona Ikäinstituutin verkkokaupasta. Ikäinstituutissa on myös käynnissä Mielen taitoja elämänmuutoksiin ikääntyessä -hanke, jossa kehitetään keinoja erilaisissa muutostilanteissa elävien ikäihmisten selviytymiskyvykkyyden ja sitä tukevien mielen taitojen vahvistamiseen.

Lämmin kiitos hankkeen yhteistyökumppaneille ja kaikille hankkeen tapahtumiin osallistuneille!

Teksti: Saara Westerholm