Siirry sisältöön

75+ lisäkuluitta kuntoon -tutkimus

75Kuntia kannustetaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön terveyspolitiikan käytännön toteuttamisessa ja terveyserojen vähentämisessä. Toistaiseksi on kuitenkin vähän tietoa siitä, millä reunaehdoilla poikkihallinnollinen yhteistyö onnistuu ja miten se voi juurtua osaksi kunnan tavanomaista toimintaa.

Ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on keskeistä, jotta kunnat selviäisivät väestön ikääntymisen aiheuttamista palveluihin kohdistuvista haasteista. Vain joka kymmenes yli 65-vuotias liikkuu riittävästi terveytensä ja toimintakykynsä kannalta. Valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaohjelmassa järjestettiin poikkihallinnollisen yhteistyön avulla liikuntatoimintaa kotona asuville, toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille ihmisille 38 kunnassa vuosina 2010-2015. Ohjelma tarjosi ainutlaatuisen aineiston tutkia sitä, miten yhteistyö eri toimijoiden välillä käytännössä on tapahtunut ja mitä kokemuksia toimijoilla on yhteistyön onnistumisesta ja siinä kohdatuista vaikeuksista.

Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa 75+ lisäkuluitta kuntoon -hankkeessa tavoitteena oli etsiä Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan liittyvän aineiston avulla niitä kriittisiä tekijöitä, jotka mahdollistavat, edistävät ja estävät poikkihallinnollista yhteistyötä iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn tukemiseksi. Tutkimuksen aineisto koostui ohjelmaan osallistuvien kuntien päätösasiakirjoista, ohjelman seuranta- ja arviointitiedoista sekä tutkimuksen aikana fokusryhmähaastattelujen ja postikyselyn avulla kerättävistä ohjelman toteuttamiseen osallistuneiden toimijoiden kokemuksista. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen ja Ikäinstituutin kesken (2015-2017).

Tutkimus tuotti tietoa siitä, miten terveyttä edistävä toiminta onnistuu poikkihallinnollisena yhteistyönä kunnissa, miten paikallisia ja kulttuurisia yhteistyön esteitä on kunnissa voitettu ja yhteistyön edistäjiä hyödynnetty. Hankkeen tuloksena syntyi kuvauksia hyvistä poikkihallinnollisista käytännön toimintatavoista iäkkäiden kuntalaisten toimintakyvyn tukemiseen sekä laajemmin terveyden edistämisen ja liikunnan toimenpideohjelmien toteuttamiseen. Hankkeen tulokset julkaistiin raporttina sekä yleistajuisina ja tieteellisinä artikkeleina ja katsauksina. Tuloksia levitettiin seminaarien, verkkosivujen, tiedotteiden ja viestintäkampanjoiden kautta.

Yhteyshenkilöt:

Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos: Sari Rissanen, professori, YTT, TtT; Sanna Laulainen, yliopistonlehtori, YTT ja Helena Taskinen, yliopistotutkija, FT
Ikäinstituutti: Erja Rappe, vanhempi tutkija, MMT, dosentti ja Jere Rajaniemi, tutkija, VTM