Siirry sisältöön

Suunnittelija-koordinaattori Jukka Murto, VTM

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-552 7100

Jukka Murto toimii suunnittelija-koordinaattorina Yhdessä Kotikulmilla -hankkeessa (2017–2019). Koulutukseltaan Murto on valtiotieteiden maisteri, pääaineena sosiaalipolitiikka. Ikäinstituuttiin hän siirtyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL), missä hän toimi kehittämispäällikkönä ja Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) vastuututkijana ja tiiminvetäjänä. Hän on toiminut aiemmin tutkijana THL:ssa sekä Kansanterveyslaitoksessa.  Murto on tutkinut paljon väestöryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja Suomessa sekä ollut kehittämässä THL:n väestötutkimusten tiedonkeruita ja tulosten sähköistä raportointia. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on ollut ikääntyneen väestön terveys ja toimintakyky. Murrolla on kymmenen vuoden työkokemus terveyden edistämiseen ja terveyserojen kaventamiseen tähtäävästä laajasta poikkisektorisesta yhteistyöstä sekä tutkimus- ja kehittämistyöstä. Murto on tutkimusraporttien ohella julkaissut ja toimittanut lukuisia oppaita, tiivistelmiä ja verkkomateriaalia. Lisäksi Murto on toiminut THL:ssa lukuisissa asiantuntijatehtävissä sekä toiminut ahkerana luennoitsijana.

Poimintoja julkaisuista

Murto J, Pentala O, Koskela T & Jussmäki T (2017) Poimintoja aikuisväestön terveydestä, hyvinvoinnista ja elinoloista Suomessa 2013–2016 – ATH-tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 7/2017. terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Saarsalmi P, Karvonen S, Kauppinen T, Koskela T, Murto J & Kaikkonen R (2017) Kaupunki-maaseutuluokituksen mukaisten terveys- ja hyvinvointierojen vaihtelu maan eri osissa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017):2 s. 188–199. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201704206221

Murto J & Pentala O (toim.) (2016) Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia -Järjestökentän tutkimusohjelma. Työpapereita 38/2016. terveyden ja hyvinvoinni laitos.

Murto J, Sainio P, Pentala O, Koskela T, Luoma M-L, Koponen P, Kaikkonen R & Koskinen S (2014) Ikääntyneen väestön hyvinvointi, terveys, toimintakyky ja palveluiden saanti – ATH-tutkimuksen tuloksia. Teoksessa: A Noro & H Alastalo (toim.) Vanhuspalvelulain 980/2012 toimeenpanon seuranta. Tilanne ennen lain voimaantuloa vuonna 2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti: 13/2014. http://www.julkari.fi/handle/10024/116151

Murto J, Kaikkonen R, Sainio P, Pentala O, Koskela T, Luoma M-L, Koponen P & Koskinen S (2014) Ikääntyneiden kokemukset terveydestään, toimintakyvystään ja palveluiden saamisesta erityisvastuualueittain. Tutkimuksesta tiiviisti 31/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-406-9

Murto J, Pentala O, Junnila M, Kaikkonen R, Koponen P, Koskela T, Koskinen S, Luoma M-L & Sainio P (2013) Ikääntyneiden kokemukset toimintakyvystään ja palveluiden tarpeestaan ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa. Tutkimuksesta tiiviisti 09/2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-039-9

Martelin T, Murto J, Pentala O & Linnanmäki E (2014) Terveys, terveyserot ja niiden kehitys. Teoksessa Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut (HYPA) – 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin (THL).

Nenonen T, Kaikkonen R, Murto J & Luoma M-L (2014) Cultural services and activities: The association with self-rated health and quality of life. Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice. Volume 6, Issue 3, 2014.

Rotko T, Hannikainen-Ingman K, Murto J, Kauppinen T & Mustonen N (2014) Terveyserojen kaventaminen käytännössä – alueellinen yhteistyö avuksi. Yhteiskuntapolitiikka 79 /(2014):1 s. 92–99.

Murto J, Pentala O, Helakorpi S, Kaikkonen R (toim.) (2015) Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Työpapereita 25/2015. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL).

Murto J, Kaikkonen R, Kostiainen E, Martelin T, Koskinen S & Linnanmäki E (2009) Sosioekonomiset terveyserot Pohjois-Pohjanmaalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja 31/2009. Helsinki:Yliopistopaino. Socioeconomic health inequalities in Northern Ostrobothnia http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085375

ATH-tulospalvelun sähköiset tulosraportit:

Murto J, Kaikkonen R, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010–2016. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Murto J, Sainio P, Pentala O, Koskela T, Luoma M-L, Koponen P, Kaikkonen R ja Koskinen S. Vanhuspalvelulain vaikutukset ikääntyneen väestön toimintakykyyn ja koettuun palvelutarpeeseen: seurantaosoittimet. Verkkojulkaisu: www.terveytemme.fi/ath/vanhuspalvelulaki

Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2015. Tulosraportit alueittain ja ajanjaksoittain. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Kaikkonen R, Murto J, Saarsalmi P, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset kaupunki-maaseutu -luokittain 2013. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath