Siirry sisältöön

vanhuksen-koti

Vanhuksen koti keskellä kaupunkia

VKKK tutkimus- ja kehittämishanke (2008-2011)

Projektin taustaa

Vanhusten toimintakyvyn tukemiseksi ja kotona asumisen edistämiseksi tarvitaan eri toimijoiden tavoitteellista yhteistoimintaa, konkreettisia tekoja ja vanhuksen oman äänen kuulemista. Monet tekijät kuten esimerkiksi liikkumiskyvyn heikentyminen ja muistisairaudet vaikuttavat vanhusten toimintakykyyn ja arkiselviytymiseen sekä vaikuttavat heidän osallistumiseensa, toimintaansa ja toimijuuteensa.

Vanhuksella on oikeus elää täysipainoista elämää ja osallistua mielekkäisiin toimintoihin silloinkin, kun hänen toimintakykynsä on alentunut. Toimintakyvyn heikentyminen tarkoittaa kuitenkin monelle vanhukselle syrjäytymistä toiminnasta, osallistumisen vaikeutumista ja yksin jäämistä. Esimerkiksi liikkumiskyvyn vaikeutuminen sekä saattoavun puute voivat johtaa vanhuksen kotiin eristäytymiseen, koska hän ei enää pääse omin avuin ulos. Toimintakyvyn ja voimavarojen monipuolinen arviointi sekä tuen räätälöinti vanhuksen omiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja kokemuksiin ovat keinoja, joilla voidaan edistää hyvinvointia ja laadukasta elämää kotona.

Projektin päämäärä

Vanhuksen koti keskellä kaupunkia -projektin (2008-2011) päämääränä oli luoda edellytyksiä liikkumiskyvyltään heikentyneiden ja muistisairauden alkuvaiheessa olevien vanhusten liikkumiselle, osallistumiselle, toiminnalle ja toimijuudelle kaupunkiolosuhteissa sekä tukea heidän kotona asumistaan. Projektissa kehitettiin toimintatapoja ja välineitä, joilla voidaan arvioida laaja-alaisesti näiden kohderyhmien toimintakykyä sekä laatia monipuoliseen arviointitietoon perustuva tukimalli, joka perustuu vahvasti ikäihmisen omien kokemusten huomioon ottamiseen.

Projektin tavoitteena oli
● selvittää kaupungissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden henkilöiden toimintakykyä, arkiselviytymistä ja toimintaa sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
● luoda menetelmiä laaja-alaiseen toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen
● lisätä liikkumiskyvyltään heikentyneiden ja muistisairauden alkuvaiheessa olevien ihmisten edellytyksiä hyvään elämään yksilöllisten tukiohjelmien avulla
● edistää verkostomaista toimintatapaa vanhusten liikkumisen, osallistumisen, toiminnan ja toimijuuden edistämiseksi

Toteutus
Projekti toteutettiin Helsingin keskustan Kampinmalmin alueella yhteistyössä alueen kunnallisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Tuloksia

Projektista ilmestyi kaksi raporttia:

Tommi Sulander, Jessica Nisén, Sirkkaliisa Heimonen, Pertti Pohjolainen, Elisa Virkola, Elina Karvinen& Riitta Koivula:
Vanhuksen koti keskellä kaupunkia. Kyselytutkimuksen tulokset.
Kuvaus Kampinmalmin iäkkäiden terveydestä, toimintakyvystä ja elinoloista.
Raportteja 4/2009. 116 s. 17 €. Lataa raportti (PDF)

Sirkkaliisa Heimonen & Pertti Pohjolainen (toim.):
Laatua vanhuksen elämään omassa kodissa.
Vanhuksen koti keskellä kaupunkia -projekti 2008-2011. Loppuraportti.
Raportteja 2/2011. 90 s. 17 €.  Lataa raportti (PDF)

Lataa VKKK-esite (PDF)

Sidosryhmät
Projektin seurantaryhmään kuului toimijoita seuraavista organisaatioista:

Helsingin kaupungin terveysvirasto
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto
Helsingin kaupungin liikuntavirasto
Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry / Palvelutalo Domus