Siirry sisältöön

pelisaannot

Päihdepelisäännöt palvelutaloihin

PÄihdepelisäännöt palvelutaloihin – neuvotellen ja oppien yhteisymmärrykseen (2009-2011)

Enemmistö ikääntyvistä ihmisistä käyttää alkoholia luontevasti ja ongelmattomasti arjessa ja juhlassa. Seuralliset juomatavat ovat yleistyneet, ja ongelmaton alkoholinkäyttö kuuluu tavanomaiseen elämäntapaan. Monille ihmisille raittius on hyväksi koettu tapa olla ja elää. Ikäihmisiä ei saa holhota, eikä viedä heiltä itsemääräämisoikeutta silloinkaan, kun kyse on alkoholista.

Eläkeikäisten alkoholinkulutus on kasvussa, ja alkoholinkäyttötavat ovat yksilöllisiä. Monin eri tavoin eletty ja koettu elämä sekä ikääntymiseen kuuluvat muutokset luovat omat erityispiirteensä ja haasteensa ikääntyneiden alkoholinkäyttöön myös palvelutaloissa.

Alkoholi näyttäytyy monin eri tavoin palvelutalon asukkaille. Työntekijöille alkoholiin liittyvät asiat tulevat esiin eettisinä, emotionaalisina ja hoitotyön kysymyksinä. Omaisilla ja läheisillä on omat suhtautumistapansa tässä kokonaisuudessa. Ilmiöön liittyy yhtä aikaa niin mystisyyttä, sallivuutta kuin suvaitsemattomuuttakin. Aiheesta voi olla vaikea puhua.

Projektin päämäärä

Hankkeen päämääränä oli kehittää toimintatutkimuksen kautta malli, jonka avulla palvelutaloihin voidaan rakentaa yhteiset päihdepelisäännöt. Projektissa hyödynnettiin Sininauhaliiton koordinoiman Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi (2005-2008) palvelutalojen osahankkeen tuloksia. Projektissa tuotiin esille asukkaiden omaa ääntä, heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan sekä ajatuksiaan siitä, miten asioista keskustellaan ja miten niitä otetaan esille. Keskeistä oli pohtia ja yhdessä toimien luoda ymmärrystä siitä, miten alkoholinkäyttöön liittyviä ilmiöitä kohdataan palvelutaloympäristössä.

Kyseessä oli kehittämishanke, jossa käytettiin toimintatutkimuksellisia menetelmiä lisäämään asukkaiden, henkilökunnan, omaisten ja muiden sidosryhmien tietoa, osaamista ja ymmärrystä niin alkoholin käytön erilaisista vaikutuksista kuin yhteisten pelisääntöjen tekemisestäkin. Hankkeessa kehitettiin käytäntöjä, joiden avulla palvelutaloihin rakennetaan yhteiset päihdepelisäännöt.

Projektin tavoitteet

Projektin päätavoitteena oli lisätä eri määrin alkoholia käyttävien ikääntyneiden omaa elämänhallintaa, toimintakykyä ja elämänlaatua. Näin voidaan ennaltaehkäistä alkoholihaittojen syntymistä ja tukea ikääntyneiden itsenäistä ja turvallista elämää palvelutaloympäristössä.

Projektin tavoitteena oli

  • tuottaa uutta tietoa suhtautumisesta alkoholiin
  • lisätä palvelutalon asukkaiden alkoholitietoutta ja osallistaa heitä kehittämään talokohtaisia pelisääntöjä
  • löytää ja kehittää asukkaiden ja henkilökunnan kanssa yhteisiä tapoja kohdata alkoholikysymyksiä

Projektia toteutettiin pääkaupunkiseudulla olevissa Espoon Eläkekotisäätiön, Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Vanhusten Kotiapusäätiön palvelutaloissa.

Tutkimustoiminta

Lataa raportti (PDF)

Lataa opas (PDF)

Tukiryhmä

Omaiset Mielenterveystyön tukena/Uudenmaan yhdistys ry, Sininauhaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).