Siirry sisältöön

16 toimenpide-ehdotusta

Poikkisektoraalinen yhteistyö ja työnjako 

 1. Sisällytetään ikäihmisten terveyttä edistävä liikunta ikäihmisten asemaan vaikuttaviin lakeihin, keskeisten ministeriöiden ja muiden valtakunnallisten toimijoiden hyvinvointipoliittisiin strategioihin, toimintasuunnitelmiin ja talousarvioihin.
 2. Ikäihmisten terveyttä edistävä liikunta liitetään kuntien hyvinvoinnin ja terveyden strategioihin ja paikallisten kohderyhmää tavoittavien järjestöjen strategioihin ja toimintasuunnitelmiin.
 3. Kunnissa toimii ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävä poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä, joka käsittelee liikuntaa. 

Liikkumisympäristöt ja -olosuhteet 

 1. Lisätään turvallisia ja esteettömiä kävely- ja pyöräilyreittejä sekä lähiliikuntapaikkoja ulkona.
 2. Rakennetaan, saneerataan ja otetaan käyttöön ikäihmisille sopivia sisäliikuntatiloja.

Liikuntaneuvonta ja liikuntatoiminta 

 1. Lisätään ikäihmisille suunnattua liikuntaneuvontaa kunnissa.
 2. Lisätään liikuntatoimintaa vähän liikkuville jatoiminta-kyvyltäänerilaisille ikäihmisille kunnissa. 
   

Yleinen tietoisuus, asenteet ja osaaminen 

 1. Kannustetaan eri oppilaitoksia ja organisaatioita lisäämään perus- ja täydennyskoulutuksiin ikäihmisten liikunta.
 2. Turvataan ikäihmisten terveysliikunnan kouluttajaverkostojen ylläpito.
 3. Järjestetään kuntakohtaisia oppimistilaisuuksia ikäihmisille liikunnasta ja liikunnan vapaaehtoistyöstä.
 4. Tuotetaan ja kootaan alan oppi- ja ohjemateriaalia sekä hyvien käytäntöjen kuvauksia materiaalipankkiin.
 5. Toteutetaan kampanjoita ja tapahtumia, jotka edistävät myönteistä asenneta vähän liikkuvien ja toimintakyvyltään erilaisten ikäihmisten liikuntaan.

Tutkimustiedon ja kehittämistyön vuoropuhelu 

 1. Käynnistetään ikäihmisten terveyttä edistävän liikunnan haasteisiin ja tarpeisiin vastaavaa tutkimusta ja koordinoituja kehittämishankkeita.
 2. Järjestetään säännöllisesti valtakunnallinen ikäihmisten liikuntafoorumi.

Toimenpideohjelman koordinointi, seuranta ja arviointi 

 1. NimetäänOKM:ssä,STM:ssä ja RAY:ssa vastuuhenkilöt ja toimintatapa toimenpideohjelman koordinoimiseksi ja arvioimiseksi. 
 2. Laaditaan Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatukriteerit ja arvioidaan liikuntatoimintaa niiden avulla.