Siirry sisältöön

Johtaja Päivi Topo, VTT, dosentti

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-199 4770

Kuva Liisa Takala.

@PaiviTopo

Päivi Topo on valtiotieteen tohtori, lääketieteen sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa ja sosiologian ja sosiaaligerontologian dosentti Jyväskylän yliopistossa. Hän on toiminut aikaisemmin Stakesin ja THL:n tutkijana ja tutkimuspäällikkönä sekä Suomen Akatemian akatemiatutkijana. Ikäinstituuttiin hän siirtyi Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEN pääsihteerin tehtävistä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Päivi Topo on tutkinut ikä- ja muistiystävällistä elinympäristöä, hyvien toimintatapojen toimeenpanoa, fyysisiä ja psykososiaalisia hoitoympäristöjä, teknologian mahdollisuuksia tukea muistisairaita ihmisiä, eettisiä kysymyksiä sekä ikääntymisen medikalisoitumista. Hän on tutkimusraporttien ohella julkaissut ja toimittanut lukuisia oppaita ja oppikirjoja sekä kirjoittanut ammatti- ja järjestölehtiin. Päivi Topo on ahkera luennoitsija ja toiminut monissa kansallisissa ja eurooppalaisissa asiantuntijatehtävissä.

Keskeisiä julkaisuja:

Topo P, Tiilikainen E & Seppänen M (2021) Vanhuusiän syrjäytyminen pähkinänkuoressa – tuloksia ja politiikkasuosituksia ROSEnetistä. Gerontologia, 35(3), 290–295. https://doi.org/10.23989/gerontologia.102504

Hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistaminen koronakriisin aikana ja sen jälkeen. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:19. Työryhmäraportti: Kari Mäkinen, Jukka Haapakoski, Olli Kangas, Johanna Kantola, Jaakko Kiander, Kristiina Kumpula, Tuire Santamäki-Vuori, Päivi Topo, Sari Kokko.

Topo P,  Jyrkämä J (2020) Iäkkäät kasvattamassa yhteisiä ja yksityisiä voimavaroja. Gerontologia 34(4), 2020, 323-327.

Torres S, Bilfeldt A, Conroy P, Gallistl V,  Gerdina O, Larragy J, Leppiman A, Naim S, Lowenstein A, Milićević Kalašić A, Pavlovski D, Penhale B, Rapolienė G, Topo P, ROSEnet Civic Exclusion Working Group (2020) Civic Exclusion in Later Life: Ageism Excludes Everyone and Harms our Societies! In: K. Walsh and T. Scharf (series eds.), ROSEnet Briefing Paper Series: No. 3. CA 15122 Reducing Old-Age Exclusion: Collaborations in Research and Policy. ISBN: 978-1-908358-73-8

Rappe E, Rajaniemi J & Topo P (2020) Hyvä asuminen muistisairaana. Gerontologia 2020; 34: 135-154.

Topo P (2019) Estääkö ikäsyrjintä tutkimustiedon käytön vanhuspalveluista päätettäessä? Pääkirjoitus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(2). https://doi.org/10.23990/sa.80448

Hoppania H-K, Vilkko A & Topo P (2019) Elämänote-tutkimus on käynnistynyt: mukana iäkkäitä kanssatutkijoita. Gerontologia 33(2), 86-91.

Rappe E, Kotilainen H, Rajaniemi J ja Topo P (2018) Muisti- ja ikäystävällisyyttä asuinympäristöihin. Opas. Helsinki: Ikäinstituutti & Ympäristöministeriö.

Laulainen S, Taskinen H, Rajaniemi J, Rappe E, Topo P & Rissanen S (2017) Kumppanuudella kuntoon. – kuntien ja järjestöjen yhteistyö iäkkäiden terveyden edistämisessä. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 9/201. kaks.fi/wp-content/uploads/2017/09/kumppanuudella-kuntoon.pdf

Jolanki O, Leinonen E, Rajaniemi J, Rappe E, Räsänen T, Teittinen O & Topo P (2017) Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 47/2017. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79913

Topo P (2017) Ikääntyminen ja medikalisaatio. Teoksessa Karvonen S, Kestilä L, Mäki-Opas T (toim) Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus.

Topo P & Autti-Rämö I (2016) Eettiset näkökohdat kuntoutuksessa. Teoksessa Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M, Ylinen A (toim) Kuntotuminen. Helsinki: Duodecim.

Topo P (2015) Tukeeko fyysinen ympäristö ja teknologia muistisairasta ihmistä? Gerontologia 29: 221-235.

Sihto M, Palosuo H, Topo P, Vuorenkoski L & Leppo K (toim.) (2013) Terveyspolitiikan perusteet ja käytännöt. THL.

Topo P (2013) Ikääntyminen ja teknologia. Teoksessa  J Jyrkämä & T Rantanen (toim.) Gerontologia. Duodecim,  uudistettu painos, ilmestyy 2013.

Topo P (2012) Itsemääräämisoikeuden monet ulottuvuudet. Pääkirjoitus, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 49: 287-289.

Topo P, Kotilainen H & Eloniemi-Sulkava U (2012) Affordances of the Care Environment for People With Dementia – An Assessment Study. Health Environments Research & Design Journal, 5(4): 118-138.

Topo P (2012) Autonomia on arkinen asia. Memo 3/2012. Suomen muistiasiantuntijat ry.

Sosiaali- ja terveysalan etiikan tila. ETENE -julkaisuja 36, Helsinki 2012.

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. ETENE -julkaisuja 35, Helsinki 2011.

Topo P (2011) Social protection of older people in Finland from the 18th to the 21st century: From annual auctions to free market? British Journal of Social Work, 41: 876-893.

Topo P & Iltanen-Tähkävuori S (2010) Scripting patienthood with patient clothing. Social Science & Medicine, 70(11): 1682-1689.