Siirry sisältöön

Johtaja Päivi Topo, VTT, dosentti

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-199 4770
@PaiviTopo

Päivi Topo on valtiotieteen tohtori, lääketieteen sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa ja sosiologian ja sosiaaligerontologian dosentti Jyväskylän yliopistossa. Hän on toiminut aikaisemmin Stakesin ja THL:n tutkijana ja tutkimuspäällikkönä sekä Suomen Akatemian akatemiatutkijana. Ikäinstituuttiin hän siirtyi Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEN pääsihteerin tehtävistä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Päivi Topo on tutkinut ikä- ja muistiystävällistä elinympäristöä, hyvien toimintatapojen toimeenpanoa, fyysisiä ja psykososiaalisia hoitoympäristöjä, teknologian mahdollisuuksia tukea muistisairaita ihmisiä, eettisiä kysymyksiä sekä ikääntymisen medikalisoitumista. Hän on tutkimusraporttien ohella julkaissut ja toimittanut lukuisia oppaita ja oppikirjoja sekä kirjoittanut ammatti- ja järjestölehtiin. Päivi Topo on ahkera luennoitsija ja toiminut monissa kansallisissa ja eurooppalaisissa asiantuntijatehtävissä.

Keskeisiä julkaisuja:

 

Laulainen S, Taskinen H, Rajaniemi J, Rappe E, Topo P & Rissanen S (2017) Kumppanuudella kuntoon. – kuntien ja järjestöjen yhteistyö iäkkäiden terveyden edistämisessä. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 9/201. kaks.fi/wp-content/uploads/2017/09/kumppanuudella-kuntoon.pdf

Jolanki O, Leinonen E, Rajaniemi J, Rappe E, Räsänen T, Teittinen O & Topo P (2017) Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 47/2017. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79913

Topo P (2017) Ikääntyminen ja medikalisaatio. Teoksessa Karvonen S, Kestilä L, Mäki-Opas T (toim) Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus.

Topo P & Autti-Rämö I (2016) Eettiset näkökohdat kuntoutuksessa. Teoksessa Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M, Ylinen A (toim) Kuntotuminen. Helsinki: Duodecim.

Topo P (2015) Tukeeko fyysinen ympäristö ja teknologia muistisairasta ihmistä? Gerontologia 29: 221-235.

Sihto M, Palosuo H, Topo P, Vuorenkoski L & Leppo K (toim.) (2013) Terveyspolitiikan perusteet ja käytännöt. THL.

Topo P (2013) Ikääntyminen ja teknologia. Teoksessa  J Jyrkämä & T Rantanen (toim.) Gerontologia. Duodecim,  uudistettu painos, ilmestyy 2013.

Topo P (2012) Itsemääräämisoikeuden monet ulottuvuudet. Pääkirjoitus, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 49: 287-289.

Topo P, Kotilainen H & Eloniemi-Sulkava U (2012) Affordances of the Care Environment for People With Dementia – An Assessment Study. Health Environments Research & Design Journal, 5(4): 118-138.

Topo P (2012) Autonomia on arkinen asia. Memo 3/2012. Suomen muistiasiantuntijat ry.

Sosiaali- ja terveysalan etiikan tila. ETENE -julkaisuja 36, Helsinki 2012.

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. ETENE -julkaisuja 35, Helsinki 2011.

Topo P (2011) Social protection of older people in Finland from the 18th to the 21st century: From annual auctions to free market? British Journal of Social Work, 41: 876-893.

Topo P & Iltanen-Tähkävuori S (2010) Scripting patienthood with patient clothing. Social Science & Medicine, 70(11): 1682-1689.

Topo P & Östlund B (Eds.) (2009) Dementia, design and technology: Time to get involved. Assistive Technology Research Series Vol. 24. Amsterdam: IOS Press.

Topo P (2009) Technology studies to meet the needs of people with dementia and their caregivers: A literature review. Journal of Applied Gerontology, 28: 5-37.

Topo P (2009) Asiakkaana iäkkäille suunnatuissa palveluissa. Teoksessa M Koivusalo, E Ollila & A Alanko  (toim.) Kansalaisesta kuluttajaksi. Markkinat ja muutos terveydenhuollossa. Helsinki: Gaudeamus.

Sormunen S & Topo P (toim.) (2009) Laadukkaat dementiapalvelut – opas kunnille. Oppaita 159. Helsinki: Stakes.

Topo P, Saarikalle K, Begley E, Cahill S, Holthe T & Macijauskiene J (2007) ”I don’t know about the past or the future, but today it’s Friday” – Evaluation of a time aid for people with dementia. Technology and Disability, 19(2-3): 121-131.

Rappe E & Topo P (2007) Contact with outdoor greenery can support competence among people with dementia. Teoksessa S Rodiek & B B Schwarz (Eds.) Outdoor environments for people with dementia. Binghamton, NY: Haworth Press, 229-248.

Sormunen S, Topo P, Eloniemi-Sulkava U, Räikkönen O & Sarvimäki A (2007) Inappropriate treatment of people with dementia in residential and day care. Aging & Mental Health, 11(3): 246-255.

Topo P (2007) Dementia, teknologia ja etiikka. Gerontologia, 21(3): 221-230.

Topo P, Sormunen S, Saarikalle K, Räikkönen O & Eloniemi-Sulkava U (2007) Kohtaamisia dementiahoidon arjessa. Havainnointitutkimus hoidon laadusta asiakkaan näkökulmasta. Tutkimuksia 162. Helsinki: Stakes