Hankekoordinaattori Ilka Haarni, VTT, dos

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 0400-905 404

Ilka Haarni työskentelee Elämäntaidon eväät -hankkeen hankekoordinaattorina. Koulutukseltaan Haarni on terveys- ja ikääntymissosiologi. Hän on eläkeikäisten hyvinvoinnin asiantuntija, tutkija, kehittäjä ja kouluttaja, joka on työskennellyt niin Helsingin yliopistossa, sektoritutkimuslaitoksissa kuin kolmannen sektorin järjestöissä. Haarni on tutkinut laajasti ikääntyvien omia vanhenemiseen liittyviä näkemyksiä ja kokemuksia sekä iäkkäiden ihmisten omaa, hyvinvointiin liittyvää asiantuntijuutta. Osallisuuden hyvinvointivaikutuksia ja seniorivapaaehtoisuutta hän on tarkastellut Ikäinstituutin jo päättyneessä Vavero-hankkeessa. Hän on sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa. Viime vuodet Haarni on keskittynyt eläkeikäisten mielen hyvinvoinnin edistämisen kysymyksiin.

Julkaisuja

Fried S & Haarni I (2017) Ikääntyvien elämäntaidoissa kiteytyy elämänkokemuksen moni-ilmeisyys. Gerontologia 2/2017, 133-141.

Haarni I & Fried S (2017) Mielen hyvinvointia miettimässä. Opas varttuneiden vertaisryhmille. Ikäinstituutti, Helsinki.

Haarni I (2016) Mielen hyvinvointia kannattaa vahvistaa. Suomen Seniorilehti 1/2016, 17.

Haarni I (2015) Eläkeikäisten naisten pohdintoja mielen hyvinvoinnista yhteiskehittämisen kontekstissa. Gerontologia 29: 94-100.

Haarni I (toim.) (2014) Ikääntyvä mieli. Mielen hyvinvointia vanhetessa. Suomen Mielenterveysseura, Helsinki.

Haarni I (toim.) (2013) Elämän konkari. Suomen Mielenterveysseura, Helsinki.

Haarni I (2013) Mikä tukee mielen hyvinvointia ikääntyessä? Eläkeikäisten näkemyksiä. Gerontologia 27: 39-44.

Haarni I (2010) Kolmas elämä. Aktiiviset eläkeikäiset kaupungissa. Gaudeamus, Helsinki.

Haarni I (2010) Eläkeikäisten kohtaamispaikat tekemisen ja tapaamisen yhteisöinä. Gerontologia 24: 3-13.

Haarni I (2009) Eläkeikäiset vapaaehtoisina – moninaisuutta ja muutoksia. Gerontologia 23: 222-224.

Haarni I (2009) ”Pitää lähteä liikkeelle” – aktiivisten eläkeikäisten selityksiä kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 46: 81-94.

Haarni I & Hautamäki L (2008) Ikääntyvät juomatavat. Elämänkokemus ja muuttuva suhde alkoholiin. Gaudeamus, Helsinki.

Haarni I (2006) Keskeneräistä yhdenvertaisuutta. Vammaisten henkilöiden hyvinvointi ja elinolot Suomessa tutkimustiedon valossa. Raportteja 6. Stakes, Helsinki.

Haarni I & Alanko A (2005) Elämää sepelvaltimotaudin kanssa. Edita, Helsinki.

Kangas I (2003) Sairaan asiantuntijuus – tieto ja kokemus sairastamisen arjessa. Teoksessa Honkasalo M-L, Kangas I & Seppälä U (toim.) Sairas, potilas, omainen. Näkökulmia sairauden kokemiseen. SKS, Helsinki.