Siirry sisältöön

Elämänote-kirja

Elämänote-ohjelman toiminnan ja tulokset koostava Elämänote-kirja on julkaistu sekä painettuna että sähköisenä versiona (saavutettava pdf). Kirjassa esitellään ohjelman koordinaation ja hankkeiden toimintaa, osallisuustutkimuksen tuloksia sekä hankkeissa luotuja toimintamalleja.

Avaa Elämänote-kirja

Kirjan sisältö

 • Yhteisellä matkalla osallisuutta edistämässä
  • Ikäinstituutin ja VALLIn johtajien esipuhe
 • Matkalla Elämänotteeseen – Ohjelmakauden toiminnan kuvaus
  • Elämänote-ohjelman muodostivat 20 hanketta, yli 50 työntekijää ja ohjelman koordinaatio. Yhteisellä kehittämismatkalla vahvistettiin osaamista haasteellisissa elämäntilanteissa elävien ikäihmisten osallisuuden lisäämiseksi sekä elämänhallinnan ja hyvän arjen mahdollistamiseksi. Koko ohjelman tukena oli iäkkäistä henkilöistä koostuva raati sekä laaja ohjausryhmä, jossa oli osaamista paikallisesta ja valtakunnallisesta iäkkäiden hyvinvoinnin edistämistyöstä.
 • Yhteistyössä iäkkäiden ääntä kuunnellen – Koordinaation toimintamalli
  • Koordinaation toiminnan kolme peruspilaria olivat: tuki hankkeille, viestintä ja vaikuttaminen ohjelman teemoista sekä laadullisen tutkimustiedon tuottaminen ohjelman vaikutuksista. Koordinaatiossa tehtiin säännöllistä itsearviointia – miten ja miksi onnistuimme, mikä tuki onnistumista ja mitä pitää kehittää edelleen. Erityisesti tavoitteena oli oppia, millaiset tekijät ovat hankkeiden tuen ja iäkkäiden osallistujien osallisuuden lisäämisen kannalta keskeisimpiä. Nämä kiteytyivät neljään teesiin, joita avataan tässä luvussa.
 • Kokemusasiantuntijat ohjelman tukena – Elämänote-raadin esittely
  • Elämänote-ohjelman koordinaatiolle antoi ohjelmakauden ajan neuvoja ja näkemyksiä viidestä iäkkäästä koostunut Elämänote-raati. Näillä sivuilla raatilaiset esittelevät itsensä ja kertovat näkemyksiään ohjelmasta.
 • Osallisuutta ohjelmatyöllä – Keskeiset tulokset ja viestit
  • Elämänote-ohjelman hankkeissa eri puolella Suomea työskennelleet yli viisikymmentä ammattilaista etsivät ja löysivät keinoja vaikuttaa iäkkäiden osallisuuteen, elämänhallintaan ja hyvään arkeen. Keskeiset opit ja viestit tiivistyivät neljän otsikon alle: iäkkäiden ääni kuuluviin, verkostotyöllä uusia kumppanuuksia, osallisuuden sanoitus ja päättäjille työkaluja.
 • Osallisuuden jäljillä – Elämänote-tutkimus
  • Osana Elämänote-ohjelman arviointia tehtiin laadullinen seurantatutkimus, joka toteutettiin haastattelemalla Elämänote-hankkeisiin osallistuvia iäkkäitä. Haastatteluilla selvitettiin, mikä tukee kotona asumista ja osallisuutta, ja mikä merkitys hankkeiden toimintaan osallistumisella on. Lisäksi saimme tietoa iäkkäiden ihmisten näkemyksistä, kokemuksista ja toiveista liittyen osallisuuden teemoihin. Kehitimme samalla uutta, osallistavaa kanssatutkimuksen mallia, jossa iäkkäät haastattelevat toisia iäkkäitä.
 • Elämänote-ohjelman hankkeet kartalla
 • Hankkeiden toiminta-ajatukset lyhyesti
 • Elämänote-ohjelman hankkeiden esittelyt
 • Onnistuneen hanketyön tiellä – iäkkäiden osallisuutta edistämässä
  • Koordinaatio ja Elämänote-hankkeet selvittivät työpajatyöskentelyn avulla, mitkä tekijät ovat olennaisia iäkkäiden osallisuutta edistävien hankkeiden työssä. Onnistunutta hanketta edeltävät hyvä taustatyö, tarpeiden tunnistaminen ja realististen tavoitteiden asettaminen.
   Hankkeen toiminta-aikana keskeisiä tekijöitä ovat arvostava kohtaaminen, verkostoituminen ja oikeat ihmiset tavoittava viestintä.
 • Tiekartta osallisuuden lisäämiseen – Huomioita ja suosituksia
  • Elämänote-ohjelman hankkeissa toimintamuodot olivat moninaiset ja tavoitteena ikäihmisten osallisuuden lisääntyminen eri tavoin. Hankkeiden toiminta mahdollisti yli 40 000 kohtaamista. Osa kohtaamisista tapahtui ryhmissä, osa pandemian takia mm. puhelimitse ja etäyhteyksin, osa taas yhteisten uusien taitojen oppimisen äärellä. Kyse ei kuitenkaan ole vain ohjelmakauden aikana tapahtuneista kohtaamisista, vaan vaikutus on suurempi: uusien toimintamallien leviämisen ja juurtumisen sekä luotujen yhteistyöverkostojen kautta ohjelman vaikutus jatkuu tulevaisuudessakin.
 • Elämänote-hankkeissa tuotetut toimintamallit
  • Elämänote-verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelmakauden lopuksi kuvattiin yhteensä 47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toimintamallien teemoja ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. Erilaiset ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. Lisäksi mukana on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoina. Elämänote-ohjelman toimintamallit löytyvät Ikäinstituutin ja VALLIn verkkosivuilta sekä Innokylästä.