Terveysliikunnan aineistot

Ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelu
Opas vertaisohjaajille

Ikäinstituutti / Karelia-ammattikorkeakoulu 2016
Jelkänen V, Hiltunen T

Opas on tarkoitettu kuntosaliryhmien vertaisohjaajille ikäihmisten lihasvoima- ja
tasapainoharjoitteluun. Oppaasta hyötyvät myös liikunnan, kuntoutuksen ja hoitoalan
ammattilaiset.

Opas sisältää valmiita ohjelmia alkulämmittelyyn, lihasvoima- ja tasapainoharjoitteluun sekä loppuverryttelyyn. Lisäksi oppaaseen on koottu keskeisiä asioita kuntosaliharjoitteluun liittyvästä
ravitsemuksesta.

Hinta: 10 € + postitus- ja käsittelykulut

Lataa opas tästä.

Siirry tilauslomakkeelle

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä - opas ohjaustyöhön

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä - opas ohjaustyöhön on tarkoitettu ammattilaisten työn tueksi liikuntaneuvontaan. Ryhmämutoisen liikuntaneuvonnan tavoitteena on tukea ja kannustaa ryhmään osallistuvia ikäihmisiä säännölliseen itselle mieluisaan liikuntaan. Liikuntaneuvontaryhmässä yhdistyvät ohjaajan kannustus, yksilölliset ohjeet, vertaistuki ja liikkumisen ilo.

Oppaassa kerrotaan ikäihmisten liikuntaneuvonnan perusteista ja ryhmätoiminnan mahdollisuuksista sekä esitellään sisältömalleja ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan toteuttamiseen. Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä -materiaaliin sisältyy oppaan lisäksi muistitikku, jossa on diat sekä oppaan liitteet. Lisäksi materiaaliin kuuluvat Kunnon eväät -kortit sekä Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -valokuvat. Materiaali on kehitetty Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa.

Oppaan voi ladata tästä.

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä - opas ohjaustyöhön -folderi
(sis. opas, muistitikku, Kunnon eväät -kortit, Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -valokuvat)
Hinta: 40 € + postitus- ja käsittelykulut

Siirry tilauslomakkeelle


Voimaa ja tasapainoa liikuntapuistoista- vertaisohjaajan opas

Opas sisältää kaksi noin tunnin mittaista harjoitusohjelmaa liikuntapuistossa. Alku- ja jäähdyttelyliikkeiden lisäksi oppaassa on ohjeita tasapaino- ja voimalaitteiden käyttöön. Opas on tarkoitettu liikuntaryhmien vertaisohjaajille ja iäkkäille itselleen ulkona tapahtuvan voima- ja tasapainoharjoittelun tueksi. Myös ammattilaiset voivat hyödyntää opasta.
10 € + postitus- ja käsittelykulut

Siirry tilauslomakkeelle

 

LIIKKUVA MINÄ -opintopiiri 
opintopiiri
14 tapaamiskerran kokonaisuus, jonka tavoitteena on kannustaa vähän liikkuvia ikäihmisiä lisäämään arkiliikuntaa ja liikuntaharjoittelua. Ohjaajan materiaali sisältää ohjaajan oppaan, osallistujan työkirjan, diasarjat muistitikulla, voimisteluohjelman, Kunnon eväät -kortit sekä DVD:n. Ohjaajina voivat toimia vanhustyön tai liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset tai järjestöjen, taloyhtiöiden ym. ryhmien vapaaehtois- ja vertaisohjaajat.

Ohjaajan materiaali
Hinta: 
50 € + postitus- ja käsittelykulut

Osallistujan työkirja + voimisteluohjelma
Hinta:  10 € + postitus- ja käsittelykulut

Siirry tilauslomakkeelle

 

Jyväkorpi S., Havas A., Urtamo A., Karvinen E: Kansikuva_liikunta ja ravitsemus

IKÄIHMISTEN LIIKUNTA JA RAVITSEMUS - OPAS OHJAUSTYÖHÖN

Opas sisältää tietoa liikunnan ja ravitsemuksen merkityksestä ikäihmisten liikkumis- ja toimintakyvylle, terveydelle sekä hyvinvoinnille. Tietoa annetaan ikäihmisten liikuntasuosituksista ja liikuntaneuvonnan periaatteista. Lisäksi oppaassa kerrotaan ikääntyneiden ravitsemussuosituksista, ravitsemuksen perusperiaatteista sekä siitä, miten ravitsemus tulee huomioida ikääntyneiden voimaharjoittelun yhteydessä. Ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä muistisairauteen on oma luku. 

Oppaasta löytyy työkaluja ikäihmisten liikkumiskyvyn ja ravitsemustilan arvioimiseen. Lisäksi opas sisältää konkreettisia ikäihmiselle annettavia liikuntaohjeita sekä ravitsemusohjeita liikuntaharjoittelun vaikutusten vahvistumiseksi ja laadukkaan ravitsemuksen toteutumiseksi iäkkään arjessa.

Oppaan voi ladata tästä.

Hinta: 18 € + postitus- ja käsittelykulut

Siirry tilauslomakkeelle

 

Salminen U, Havas A, Karvinen E:

KUNNON TASAPAINORATA - OHJAAJAN OHJEPAKETTIKunnon tas
- hinta: 20 € + postitus- ja käsittelykulut

Ohjaajan oppaan ja liikekortit sisältävä ohjepaketti on tarkoitettu vertaisohjaajille tai liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille, jotka ohjaavat toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten tasapainoharjoittelua.

Laminoiduissa korteissa on valokuva harjoitusliikkeestä selostuksineen sekä kuva siitä, missä arkipäivän toiminnoissa kyseistä taitoa tarvitaan. 

Harjoittelussa voidaan käyttää Tevella Oy:n Woimarepun sisältämiä pienvälineitä. Woimareppuun voi tutustua ja sen voi ostaa osoitteesta www.tevella.fi 

Siirry tilauslomakkeelle

Salminen U, Karvinen E: kuva / vanhusten liikkunnan ohjaus.jpg
VANHUSTEN LIIKUNNAN OHJAUS
- on kaksiosainen työkirja iäkkäiden liikuntaa ohjaaville tai ohjausta aloittaville henkilöille
- hinta: 10 € + postitus- ja käsittelykulut
Työkirjan osat I ja II (49 ja 36 sivua) opastavat iäkkäiden liikuntaryhmän perustamisessa sekä antavat valmiuksia liikunnan ohjaamiseen sisältäen monipuolisia liikuntaohjelmia toteutettavaksi seisten, istuen tai vuoteessa.

Aineisto sopii hyvin sosiaali- ja terveydenhuollon perushenkilöstön sekä liikunta- ja viriketuokioista vastaavien käytettäväksi. Se on hyvä työväline kuntouttavan työotteen kehittämisessä mm. palvelutaloissa ja -keskuksissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla ja päiväsairaaloissa. Työkirjat soveltuvat hyvin itseopiskeluun tai opintopiirin aineistoksi myös iäkkäiden liikunnan vapaaehtois- ja vertaisohjaajille eri järjestöissä, yhdistyksissä tai seurakunnan kerhotilaisuuksissa. Aineisto on osa Ikäinstituutin ´Vanhusten liikunta sosiaali- ja terveydenhuollossa´ -projektia (VALSSI).

Siirry tilauslomakkeelle

Salminen U, Karvinen E:kuva / motion för äldre.jpg
HANDLEDNING AV MOTION FÖR ÄLDRE
- är en arbetsbok i två delar för personer som handleder eller ska börja handleda motion för äldre.
- Pris: 10 € + post- och administrationskostnader
Att leda motion -arbetsbokens delar I och II (49 och 36 sidor) ger råd när man startar motionsgrupper för äldre och beredskap att handleda motion. Böckerna innehåller mångsidiga motionsprogram som kan förverkligas stående, sittande eller liggande i sängen.

Materialet kan användas av social- och hälsovårdspersonal och av dem som har ansvar för motions och sysselsättning. Det utgör ett utmärkt redskap för att utveckla ett rehabiliterande arbetsgrepp i bl.a. servicehus och -centra, hälsocentralernas bäddavdelningar samt dagsjukhus. Arbetsböckerna är också lämpliga som självstudiematerial och som material för studiecirklar för frivillighandledare i föreningar och församlingar. Materialet är en del av Äldreinstitutets projekt ”De äldres motion inom social- och hälsovården” (VALSSI).

Beställ här

Salminen U, Karvinen E: kuva / Testaustavaksi.jpg
TESTAUS TAVAKSI -TAPOJA TESTAUKSEEN
Iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointi. Ikäinstituutti 2006.
- Hinta: 15 € + postitus- ja käsittelykulut

Kätevä käsikirja iäkkäiden liikkumiskyvyn arvioinnissa:
- kuntoutumista edistävään kotihoitoon
- ennaltaehkäiseville kotikäynneille
- palvelukeskuksiin
- terveyskeskuksiin
- erityisliikuntaan
- järjestöjen liikuntatoimintaan
- oppilaitoksiin

Testaus tavaksi – tapoja testaukseen -työkirja opastaa arvioimaan toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikkumiskykyä. Se on tarkoitettu liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille, vanhustyöntekijöille sekä iäkkäiden liikunnan vertais- ja vapaaehtoisohjaajille. Työkirjan testejä ja lomakkeita voidaan käyttää apuna tehtäessä liikunta- ja kuntoutussuunnitelmia toimintakyvyltään heikentymässä oleville ikäihmisille tai laadittaessa kyseiselle ryhmälle voima- ja tasapainoharjoitteluohjelmia koti-, kerho- tai liikuntasaliolosuhteissa. Työkirja on pilotoitu VoiTas –projektissa.

Siirry tilauslomakkeelle

Salminen U, Karvinen E:
VOIMAA JA VARMUUTTA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄNkuva / Voitas-kansi.jpg
Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu. Ikäinstituutti 2006.
- Hinta: 19 € + postitus- ja käsittelykulut

Voimaa ja  varmuutta itsenäiseen elämään –työkirja sisältää tietoa voima- ja tasapainoharjoittelun merkityksestä iäkkään liikkumiskyvylle sekä opastaa harjoittelun perusteisiin ja ohjaamiseen. Se on tarkoitettu liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille, vanhustyöntekijöille sekä iäkkäiden liikunnan harraste- ja vertaisohjaajille, omaisille ja läheisille. Työkirjan sisältämiä liikuntaohjelmia voidaan toteuttaa yksin tai ryhmässä; kotioloissa, kerhotiloissa, palvelukeskuksissa tai kunto- ja liikuntasaleissa.

Siirry tilauslomakkeelle

 

KÄVELY KEVYEMMÄKSIkuva / Kävely kevyem.jpg
- kotivoimisteluohjelma voiman ja tasapainon hankintaan 
- hinta:
100kpl  20 € + postitus- ja käsittelykulut
75 kpl   16 € + postitus- ja käsittelykulut
50 kpl   12 € + postitus- ja käsittelykulut
25 kpl     8 € + postitus- ja käsittelykulut

Kävely keveämmäksi –ohjelma on tarkoitettu jaettavaksi iäkkäiden liikuntaryhmissä, kuntoneuvoloissa terveyskeskuksissa yms. Sisältää: - viisi erilaista liikettä sekä voimistelupäiväkirjan - värillinen A4 -kokoinen ohje - saatavana sekä suomen- että ruotsinkielisenä versiona.

Voit myös tulostaa ohjelman itse suomeksi tai ruotsiksi.

A3-kokoinen Kävely kevyemmäksi kotivoimisteluohjelma sopii vaikka julisteeksi liikuntatilan seinään.
Myydään 10 kpl:n erässä
Hinta: 10 € + postitus

Siirry tilauslomakkeelle

kuva / Kotivoimistelu.jpgVOIMISTELUOHJELMA IÄKKÄILLE 1-2-3
- hinta: 12 € + postitus- ja käsittelykulut - HUOM! Myydään ainoastaan 20 kpl:een erissä

Kolmeosainen voimisteluohjelma on tehty iäkkäiden henkilöiden omaehtoisen voima- ja tasapainoharjoittelun tueksi kotioloihin. Ohjelma soveltuu hyvin myös toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikuntaryhmien sisällöksi. Materiaali on tarkoitettu jaettavaksi esimerkiksi terveyskeskuksissa, kuntoneuvoloissa, liikuntaryhmissä sekä erilaisten järjestöjen ja yhteisöjen tilaisuuksissa. 
Yksi voimisteluohjelma sisältää:
- nousujohteisen ohjelman osat 1,2 ja 3, joissa kussakin viisi liikettä perusteluineen
(sisäkkäin kolme taitettua, valokuvin varustettua värillistä ohjelmaa A4 -koossa)
- ohjeistuksen ohjelman suorittamiseksi (irrallinen A4)
- kuntokortin, johon kirjataan voimistelusuorituksen lisäksi ulkoilu- ja rappukävelykerrat (kunkin ohjelman takasivu)

Siirry tilauslomakkeelle

GYMNASTIKPROGRAM FÖR ÄLDRE
- pris: 10 euro + porto och hanteringskostnader

- OBS! Säljs endast i partier om 20 st

Syftet med det tredelade gymnastikprogrammet är att det ska vara ett stöd för äldre personer i deras styrke- och balansövningar hemma på egen hand. Programmet kan med fördel användas också i motionsgrupper för äldre personer med nedsatt funktionsförmåga. Tanken är att materialet delas ut exempelvis på hälsovårdscentraler, på motionsrådgivningar, i motionsgrupper samt vid evenemang som ordnas av olika organisationer och sammanslutningar.

Beställ här

 

Aamujumppaaamujumppa_kuva
- A4 kokoinen aamujumppaohjelma. 

Aamujumppaohjelma (A4 ja A3 koot) soveltuu niin kotikuntoisille kuin laitoshoidon asukkaille. Liikkeet edistävät ja harjoittavat nivelten liikkuvuutta, aineenvaihduntaa sekä lihasvoimaa. Liikkeet ovat piirroskuvia ja ne on rytmitetty mukaansatempaavilla riimityksillä.  Aamujumppaohjelman toisella puolella on kalenteri, johon voi merkitä jumppakerrat. Jumppaohjelma on myös tulostettavissa yksipuoleisena.

Hinta:
100 kpl 20 € + postitus- ja käsittelykulut
75 kpl 16 € + postitus- ja käsittelykulut
50 kpl 12 € + postitus- ja käsittelykulut
25 kpl 8 € + postitus- ja käsittelykulut 

Aamujumppa A3

A3-kokoinen aamujumppaohjelma sopii vaikka
julisteeksi liikuntatilan seinään.

Myydään 10 kpl:n erässä.

Hinta: 10 € + postitus- ja käsittelykulut

Siirry tilauslomakkeelle

 

Kunnon eväät -kortit B5kunnon eväät_kuva
- hinta: 10 € + postitus- ja käsittelykulut

Myydään myös 10 kpl:n erässä 
- hinta: 80 € + postitus- ja käsittelykulut

Korttipakettiin kuuluu 52 erillistä voimaa ja tasapainoa kehittävää piirroksin kuvitettua liikekorttia. Kortit soveltuvat liikuntaneuvonnan välineiksi. Niitä voi hyödyntää monin eri tavoin, esimerkiksi ikäihmisten kerhotoiminnassa tai vaikkapa viikon jumppaliikkeenä ateriapalvelun yhteydessä. Kortit ovat kokoa B5 (17,6cmx25cm) ja on tavallista paksumpaa paperia.


Voit lisäksi tilata kortteihin liittyvän käyttöoppaan, joka sisältää ohjeet 11 peliin sekä valmiiksi suunniteltuja jumppaohjelmia.

Kunnon eväät -korttien käyttöopas
- hinta: 4 € + postitus- ja käsittelykulut
 

Siirry tilauslomakkeelle

 

 

Voimisteluohjelma iäkkäille 1-2- 3 Voimisteluohj123_etukansi[1]
Voima- ja tasapainoharjoittelu arjen apuna DVD
- hinta: 21 € + postitus- ja käsittelykulut

Voimisteluohjelma iäkkäille DVD on helppo käyttää esimerkiksi - kotivoimisteluun innostajana omissa kodissa - asiakkaan aktivoimiseen kotihoidossa - ryhmäliikunnan tukena palvelukeskuksissa - toiminnan sisältönä tai taukojumppana kerhoissa ja yhdistyksissä. DVD innostaa erikuntoisia iäkkäitä säännölliseen voima- ja tasapainoharjoitteluun. Lisäksi siinä kuvataan voimisteluliikkeiden hyödyt ja fyysisen aktiivisuuden merkitys arjen sujumisen kannalta.

Siirry tilauslomakkeelle

 

Säpyskä-Nordberg M, Vuorjoki-Andersson E, Salminen U, Karvinen E 
ULKOILUYSTÄVÄKSI IÄKKÄÄLLE
- opas vapaaehtoiselle ulkoiluystävälle. Ikäinstituutti 2008.
- Hinta: 15 € + postitus- ja käsittelykulut
Opas antaa tietoa ulkoilun ja liikkumisen merkityksestä iäkkäille. Julkaisun tarkoituksena on innostaa ja rohkaista vapaaehtoisia toimimaan ulkoiluystävinä.

Opas on ladattavissa täältä.

 

Siirry tilauslomakkeelle

 

Salminen U, Karvinen E:kuva / liikunnasta voimaa.jpg
LIIKUNNASTA VOIMAA KODIN ARKEEN
- opas ikäihmisen omaishoitajalle
- hinta: 8 €  + postitus- ja käsittelykulut
Opaskirjasen tarkoituksena on auttaa omaishoitajaa omaksumaan kuntouttavan liikunnan näkökulma niin hoidossa kuin ympäristöratkaisuissakin. Opas sisältää myös vinkkejä arkiliikunnasta sekä joitakin yksinkertaisia voimisteluohjelmia yksin tai yhdessä suoritettavaksi. Aineisto on osa Kuntokallion ’Vanhusten liikunta sosiaali- ja terveydenhuollossa’ –projektia (VALSSI).

Siirry tilauslomakkeelle

Airila A:kuva / viriketoiminna perusteet.jpg
VANHUSTEN VIRIKETOIMINNAN PERUSTEET
- opas vanhustyöntekijöille
- hinta: 8 €  + postitus- ja käsittelykulut
Opaskirjasen tarkoituksena on olla apuna vanhuksia hoitaville työntekijöille heidän tukiessaan iäkkäitä ihmisiä henkisen vireyden ja toimintakyvyn säilymisessä. Opas sisältää sekä teoriaa että käytännön suunnittelun ja toteutuksen perusteita ja vinkkejä. Opas sopii käytettäväksi vanhustenhuollon eri yksiköissä kuten vanhainkodeissa, sairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, päiväpaikoissa ja palvelutaloissa.

Siirry tilauslomakkeelle

Lyytikäinen R, Salminen U, Karvinen E:kuva / musiikilla liikkumaan.jpg
MUSIIKILLA LIIKKUMAAN
ikääntyvien liikuntaa ohjaaville
- cd –levy ja ohjevihko
- hinta: 15 €  + postitus- ja käsittelykulut
Ohjevihkoon on koottu monipuolisesti musiikkiliikunnan aineistoa ikääntyvien toiminta- ja liikuntatuokioihin. Aineistoa voi käyttää esim. erilaisten virike- ja liikuntatuokioiden sisällön osana tai järjestää varsinaisia musiikkiliikuntatuokioita, johon voi koota ohjelman vihossa olevista harjoitteista. Aineisto sopii käytettäväksi vanhustenhuollon eri yksiköissä kuten vanhainkodeissa, sairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, päiväpaikoissa ja palvelutaloissa. Aineisto on osa Ikäinstituutin ”Vanhusten liikunta sosiaali- ja terveydenhuollossa” –projektia (VALSSI).

Siirry tilauslomakkeelle

 

Senioritansseja suomalaisiin kansanlauluihin materiaali                           
kansanlaulumateriaalien kansikuvat nettiin

Voit tilata materiaalin yksittäin tai koko paketin.
Instruktionshäftet innehåller dansbeskrivingar även på svenska!

- CD, hinta 20 € + postitus- ja käsittelykulut
- lauluvihko, hinta 5 €  + postitus- ja käsittelykulut
- istumatanssiohjevihko, hinta 5 €  + postitus- ja käsittelykulut

Istumatanssiohjevihkoon ja lauluvihkoon on koottu suomalaisia kansanlauluja, jotka ovat tunnettuja ja rakastettuja joka puolella maatamme. Musiikkiaineiston myötä voi siirtyä tunnetilasta toiseen: kaihoisista sävelistä keveisiin rytmeihin tai ponnekkaaseen uhoon. 

Seisten tanssittavat ohjeet saatavissa ainoastaan koulutuksen kautta.

Siirry tilauslomakkeelle

 

Salminen, U., Björkman, K. 
SENIORITANSSI TUTUKSI – BEKANTA DIG MED SENIORIDANS
Cd-levy ja vihko
- hinta: 15 € + postitus- ja käsittelykulutkuva / st tutuksi.jpg
Sisältää:
-senioritanssin esittely
-5 eri musiikkia, joihin sekä seisoma- että istumatanssien ohjeet
Saatavissa myös Senioritanssi tutuksi -aineisto jossa sovelluksia kehitysvammaisten ohjaukseen. 

Siirry tilauslomakkeelle


Salminen U, Björkman K.
BEKANTA DIG MED SENIORDANS - SENIORITANSSI TUTUKSI 
Cd-skiva och häfte
- pris: 15 € + post- och hanteringskostnader
Innehåller:
- presentation av seniordans
- 5 olika musikstycken med anvisningar både för stå- och sittdanser
Materialet finns också i en version med tillämpningar för handledning av utvecklingshämmade.   

Siirry tilauslomakkeelle

kuva / 10+.jpg korjattu.jpgKarvinen, E., Salminenn, U.
SENIORITANSSI 10+ -juhlamusiikki
Cd-levy ja vihko
- hinta: 15 € + postitus- ja käsittelykulut
Sisältää
-5 eri musiikkia, joihin sekä seisoma- että istumatanssien ohjeet

Voit tilata  Senioritanssi 10+  ja Senioritanssi tutuksi yhteishintaan 25 € + postitus- ja käsittelykulut

-  2 kpl Cd-levyä ja 2 kpl vihkoja

Siirry tilauslomakkeelle

 

SENIORITANSSIN SOVELLUKSIA – KUULO- JA NÄKÖVAMMAISET, DVDkuva / ST sovelluksia dvd.jpg
Senioritansseja ja senioritanssin istumatansseja ohjaaville sekä kouluttaville
hinta 38 € + postitus- ja käsittelykulut

Materiaali sisältää perustietoa senioritanssista, tasapainosta, tasapainon kehittämisestä senioritanssin ja istumatanssin avulla, iäkkäiden liikunnanohjauksen erityispiirteistä sekä kuulon ja näön ongelmista. Opetukseen liittyvät osiot on toteutettu myös viittomakielellä. Materiaali sopii käytettäväksi esim. koulutuksissa sekä esittelytilaisuuksissa. DVD on toteutettu yhteistyössä Ikäinstituutin, Turun Ammattikorkeakoulun, Kuurojen Palvelusäätiön ja Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelman kanssa.

Siirry tilauslomakkeelle

Karvinen, E., kuva / iloisesti ikääntyen.jpg
ILOISESTI IKÄÄNTYEN   
- Ikääntyvien liikunnalliset harjoitteet, pehmeäkantinen  
- hinta: 15 € + postitus- ja käsittelykulut
Kirja sisältää ikääntyvien liikunnan ja liikunnanohjauksen perusteet sekä runsaasti liikkeitä ja ohjelmia liikunnan ohjauksen tueksi. Kirja palvelee kaikkia ikääntyvien liikunnan ja sen koulutuksen parissa työskenteleviä henkilöitä sekä alan opiskelijoita. Kirjasta hyötyy myös omatoiminen ikääntyvä liikunnan harrastaja.   VK-Kustannus Oy, Gummerus, Jyväskylä 1994.

Siirry tilauslomakkeelle

Karvinen, E., Salminenn, U.
IHMINEN – IKILIIKKUJA
- Liikunta vanhustenhuollossa, DVD
- hinta: 22 € + postitus- ja käsittelykulut
DVD kannustaa vanhustenhuollon henkilöstöä sisällyttämään liikunta osaksi jokapäiväistä hoitotyötään. DVD:ssä kerrotaan fyysisen aktiivisuuden merkityksestä ja toteutumisesta ikääntyessä, kuvataan ikääntyville soveltuvia terveysliikunnan muotoja sekä selvitetään yhteistyötä vanhustenhuollon liikunnan järjestelyissä.

Siirry tilauslomakkeelle

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikunta dvd
- hinta: 10 € + postitus- ja käsittelykulut
11 ohjelman kooste Kansalaistalkoot 2006-  ja Kuntotalkoot 2005 -dvd:stä

Siirry tilauslomakkeelle