Äldreinstitutet – sakkunskap i ett gott åldrande

Äldreinstitutets sakkunskap omfattar

  • äldres funktionsförmåga och välbefinnande
  • hälsomotion för äldre
  • äldres upplevelser och mötet med den äldre personen
  • frivilligverksamhet bland äldre och stöd av likställda

Äldreinstitutet

  • producerar och stöder tillämpningen av forskningsbaserad kunskap om åldrande och ålderdom
  • producerar nya verksamhetsformer för äldreomsorgen och seniorarbetet
  • medverkar till införandet av ny kunskap i praktiken genom skolning och information.

Målgruppen utgörs av beslutsfattare, planerare, yrkesutövare och frivilliga inom äldreomsorgen och seniorarbetet samt av de äldre själva och deras närstående.

Forskning

Äldreinstitutets styrka är att man förenar forskning, utveckling, skolning och publikationsverksamhet.

Äldreinstitutets forskning öppnar nya perspektiv på åldrandet och ålderdomen. Kunskapen utgår från de äldres röst och erfarenhet samt från de äldre som meningsskapande individer i sin egen vardag. Forskningen kan beskrivas som mångvetenskaplig, tillämpad socialgerontologi.

Utveckling

Äldreinstitutet utvecklar nya verksamhetsformer som kan användas för att upprätthålla de äldres rörelse- och funktionsförmåga, verksamhetsformer som stöder frivilligverksamhet bland de äldre och former som de som arbetar med äldre kan använda för att utveckla vården och servicen.

Skolning

Äldreinstitutets skolningsverksamhet grundar sig på ett mångvetenskapligt och mångprofessionellt kunnande, där forskning, utveckling och praktik är nära sammanflätade med varandra. Äldreinstitutet har en lång pedagogisk tradition. Vi stöder lärandet med mångsidiga och interaktiva metoder. I vår skolning använder vi aktuell forskningsbaserad kunskap som vi anknyter till de äldres vardag i hemmet, på serviceboende och på institution.

Äldreinstitutet erbjuder också skolning och expertis på svenska.

Samarbete

För att utveckla och befästa nya verksamhetsformer samarbetar Äldreinstitutet med tredje sektorn, kommunerna och privata serviceproducenter.

Äldreinstitutet ingår också i nationella och internationella nätverk och samarbetar med andra forsknings- och utvecklingsenheter.

Information

Äldreinstitutet förmedlar kunskap om åldrande, äldreomsorg och gerontologi till personal och beslutsfattare inom äldreomsorgen, till de äldre och deras närstående samt till den stora allmänheten.

Äldreinstitutets stiftelse

Äldreinstitutet upprätthålls av Äldreinstitutets stiftelse, som grundades år 1971 (som Kuntokallio-Stiftelsen) med uppdraget att främja ett gott åldrande.

Följande samfund har rätt att nominera en representant var till stiftelsens styrelse:

Helsingfors stad
Jyväskylä universitet
Helsingfors universitet
Föreningen för forskning om uppväxt och åldrande r.f.
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f.
Societas Gerontologica Fennica r.f.
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto r.y.

 

Äldreinstitutet
Jämsägatan 2
00520 Helsingfors
tel. 09 6122 160